Interpersonálny konflikt - William W. Wilmot, Joyce L. Hockerová - Užitočná kniha o konfliktoch, ich príčinách a riešeniach

Užitočná kniha o konfliktoch, ich príčinách a riešeniach

Užitočná kniha o konfliktoch, ich príčinách a riešeniach

William W. Wilmot – Joyce L. Hockerová

Interpersonálny konflikt

Preklad Vladimíra Čavojová

Bratislava, Ikar 2004

  S konfliktom sa pravdepodobne stretáva každý z nás častejšie, ako by si to prial. Čím je doba hektickejšia, zložitejšia, tým býva bohatšia na výskyt najrôznejších konfliktných, či konfliktotvorných situácií, ktoré nám strpčujú život alebo aspoň zmenšujú radosť z neho… Práve preto môže byť užitočné siahnuť za publikáciou autorskej dvojice William W. Wilmota a Joyce L. Hockerovej, kde zhŕňajú svoje dlhoročné praktické skúsenosti s riešením konfliktov, ale aj výsledky svojich teoretických bádaní v danej oblasti. Hneď v úvode poznamenám, že hoci autori pracujú v knihe s veľkým množstvom náročnej odbornej literatúry a prezentujú v nej výsledky mnohých experimentov, zložitú problematiku približujú zrozumiteľnou, čitateľsky prístupnou formou. Príťažlivosť  knihy zvyšuje to, že do teoretického textu včleňujú konkrétne príklady z každodenného života, opisy konfliktov, ich priebeh, verbálne aj neverbálne reakcie konkrétnych osôb na konfliktnú situáciu a spôsoby jej riešenia.

  Publikácia sa skladá z dvoch častí delených na viaceré kapitoly: prvá časť sa venuje opisu a analýze jednotlivých zložiek konfliktu, druhá na problematiku intervencie v konflikte. Hneď úvodná kapitola zaujme porovnaním možných názorov (negatívnych a pozitívnych) na konflikt a azda ešte viac skúmaním úlohy, akú v chápaní konfliktu zohráva jazyk – konkrétne typ metafory, aká sa používa na jeho vyjadrenie (od metafory ,,víťaz/porazený” cez neutrálnu metaforu ,,konflikt ako hra” až po pozitívnu  metaforu ,,konflikt ako okrúhly stôl”). Autori poukazujú na dôležitosť vybraného modelu (vybranej optiky) pre interpretáciu konfliktu a aj pre správanie človeka v konfliktných situáciách. Nemenej zaujímavé sú analýzy vplyvov kultúry (napríklad euro-americkej a ázijskej) a pohlavia na priebeh konfliktu, resp. na postoje k nemu, konkrétne príklady poukazujúce na odlišnosť v postojoch a spôsoboch riešenia v závislosti od oboch spomínaných faktorov. V ďalších kapitolách sa postupne rozoberajú jednotlivé prvky konfliktu, jeho možné štruktúry a ciele, spúšťacie mechanizmy, rôzne procedurálne otázky, ktoré súvisia s otázkami medziľudských vzťahov, identity (jej zachovania) v priebehu konfliktu. Dôraznú pozornosť venuje autorská dvojica vplyvu moci a mocenských pozícií na vznik, priebeh a riešenie konfliktov – najmä na mikroúrovni (napr. rodinné prostredie, priateľské vzťahy), ale aj na makroúrovni (vzťahy na pracovisku, vo väčších neformálnych aj formálnych skupinách alebo dokonca na medzinárodnej úrovni medzi jednotlivými štátmi, kultúrami či náboženstvami).

  Druhá časť knihy prináša v jednotlivých kapitolách podrobnejšie hodnotenie konfliktov v rámci systémovej teórie a na základe identifikácie možných konfliktných vzorcov. Vychádzajúc z príkladov rôznych epizód autori približujú štrukturálne analýzy konfliktov pomocou diagramov a následne aj príklady, na ktorých si čitatelia môžu precvičiť niektoré analytické techniky najprv na jednoduchých, potom aj na komplikovanejších, viacúrovňových systémoch. Účinnou pomôckou pri pochopení a zvládaní konfliktov môžu byť ponúknuté stratégie zamerané na zmierňovanie konfliktov, napríklad  rôzne podoby konštruktívnych vzťahových interakcií či rôzne modely kontroly konfliktných situácií alebo transformácie  jednotlivých prvkov konfliktu. Z hľadiska medziľudských vzťahov je dôležité aj skúmanie možných intervencií tretej strany, teda vstupu akéhosi formálneho alebo neformálneho mediátora, ktorý napomáha rozvíjať komunikáciu medzi účastníkmi konfliktu, resp. im  napomáha dosiahnuť alebo aspoň smerovať k dohode. Záverečná kapitola napokon opisuje procesy odpúšťania a zmierovania v kontexte interpersonálneho konfliktu, autori zdôrazňujú, že ide o interaktívne procesy a v nich možno podporovať v človeku vznik alebo obnovu dôvery k iným a budovať dialógy s nimi.

  Čítanie knihy W. W. Wilmota a J. L. Hockerovej je užitočné nielen preto, že poukazuje na mnohé nesprávne predstavy, až predpojatosti pri vnímaní konfliktu (napríklad na jeho redukciu ako na čosi iba negatívne, čomu sa treba vyhýbať za každú cenu), prináša prehľad o možných štýloch a postojoch voči konfliktu, ako aj o produktívnych praktikách jeho riešenia či aspoň regulácie. Isteže nemôže ponúkať hotové návody na správanie v konfliktných situáciách, môže však  škálou osvedčených postupov a rád pomôcť pri ich zvládaní, a to nie je málo. K pozitívam publikácie patrí menný a predmetový register, oba čitateľovi uľahčia orientáciu v rozsiahlom, bohate členenom texte.

Etela Farkašová