Recenzia
Peter Mráz
01.12.2015

Invencie, interpretácie, mystifikácie V.

Invencie, interpretácie, mystifikácie V.

Väčšina štúdií v zborníku Invencie, interpretácie, mystifikácie V. (Univerzita Konštantína Filozofa v  Nitre 2014, editorka Eva Tučná) prináša štandardný literárnovedný výkon zacielený na interpretačný ponor do textu, resp. na teoretické uchopenie vytýčeného problému. Ako celok však do literárnovedného výskumu neprináša nič zásadne nové, dosiaľ netušené. A pritom sa v jednotlivých príspevkoch nájdu i  veľmi podnetné miesta, ktoré – aj napriek relatívne skromnému rozsahu štúdií – majú potenciál inšpirovať budúci výskum. Patrí sem najmä text Igora Hochela o  Stachovej zbierke Z  prežitého dňa či článok Viery Žemberovej nazvaný Hra v  literatúre pre mladých. Príspevky sú veľmi rôznorodé, dotýkajú sa viacerých literárnych žánrov i období. Petra Kaizerová nám prerozprávala dej Mňačkovho románu Smrť sa volá Engelchen. Vladimír Palkovič metodologicky analyzuje fenomén autora v  širších literárno-teoretických súvislostiach. Patrik Šenkár opäť raz vytrvalo bojuje o  upriamenie širšej pozornosti na literatúru dolnozemských Slovákov, Veronika Rácová ponúka dôslednú literárnokritickú sondu do textu Nóry Ružičkovej Práce & intimita, Mariana Hrašková sleduje cestu príbehu o Matajovi od ľudovej prózy k jej literárnej dramatizácii. Aj texty doktorandov Lenky Hlaváčovej, Tatiany Poliakovej, Martiny Zajíčkovej, Roberta Hegedüsa či Martiny Matyášovej sú zrozumiteľné a  metodicky korektne usporiadané, hoci po vedeckej stránke o čosi slabšie. Na záver preto už len dodajme, že nitriansky zborník Invencie, interpretácie, mystifikácie V. obsahuje štúdie nesúce informáciu o  „zotrvaní nastupujúcej generácie na metodických základoch“ nitrianskej školy. Tou to myšlienkou jeho editorka Eva Tučná mimovoľne vystihla jeho hlavný prínos – publikácia ponúka doktorandom a  mladým vedcom príležitosť uverejniť svoje texty a podeliť sa s výsledkami svojej výskumnej práce. Je však škoda, že niektorí z  nich úplne nevyužili všetky možnosti. Z minulosti máme totiž na pamäti oveľa podnetnejšie zborníky vydané na UKF v Nitre, počínajúc sériou O interpretácii umeleckého textu.