Recenzia
Miloslav Vojtech
04.03.2005

Ján Hollý (1785–1849) - Eva Fordinálová - Nová monografia venovaná Jánovi Hollému

Nová monografia venovaná Jánovi Hollému

Nová monografia venovaná Jánovi Hollému

Eva Fordinálová: Ján Hollý (1785–1849)

Bratislava, Veda – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2003

  Monografia Ján Hollý (1785–1849) od literárnej historičky Evy Fordinálovej komplexne a z rôznych uhlov pohľadu reflektuje monumentálne dielo poprednej básnickej osobnosti slovenského literárneho klasicizmu. Autorka Eva Fordinálová v predkladanej publikácii nadviazala na svoju staršiu monografiu Aký si, Ján Hollý (1985) ako aj na množstvo ďalších parciálnych vedeckých štúdií a článkov venovaných danej problematike. Podľa Evy Fordinálovej „prienik do diela Jána Hollého“ dáva dnešnému čitateľovi „možnosť spoznať svoju genetickú špirálu“ a privádza ho k poznaniu a uvedomeniu si „národných archetypov v prepojenosti s historickou národnou pamäťou a národným vedomím“ (s. 9). Pri reflektovaní rozsiahleho, no vnútorne diferencovaného a tematicky a poetologicky rôznorodého básnického diela Jána Hollého autorka postupuje od „génia loci“ básnikovho rodného kraja, fenoménu, ktorý sa nezmazateľne vryl do jeho autorského naturelu a spoluvytváral jeho korene „genetické a geografické“ (s. 20) a pokračuje v chronologickom slede odkrývaním pozadia vzniku jednotlivých básnických textov, ich interpretačnou reflexiou, ako aj skúmaním ich dobovej recepcie v kontexte slovenskej obrodeneckej kultúry a literatúry. Eva Fordinálová postupne prechádza analýzou Hollého básnických začiatkov, pokračuje rozborom jeho prekladateľských aktivít z antickej literatúry na pozadí širších dobových estetických a literárnoteoretických súvislostí, z ktorých v popredí stáli predovšetkým otázky verzologické, a napokon pokračuje literárnohistorickými a interpretačnými sondami do jednotlivých básnických textov: začína sériou Hollého monumentálnych eposov tvoriacich špičku slovenskej klasicistickej veršovanej epiky (kapitoly: Prvý slovenský národný epos Svatopluk, Duchovný epos Cyrillo-MetodiádaAlegorický epos Sláv), osobitnú pozornosť venuje jednotlivým kratším básnickým útvarom a ich vydaniam (Selanky, Rozličné básne a pesne, Žalospevy) a svoju literárnohistorickú  retrospektívu Hollého básnického diela zakončuje rozborom Katolíckeho spevníka, ktorý tvorí výsostne religiózny protipól profánnej časti jeho básnickej tvorby, protipól, ktorý zostal dlho (zo zrejmých ideologických príčin) slovenskou literárnou historiografiou nedocenený. Eva Fordinálová dopĺňa reflexiu Hollého básnického diela aj pohľadmi z aspektu textologického  (edície Hollého spisov) a komparatívneho (vzťah k antickým básnickým predlohám a literárnym modelom), pričom tvorbu tohto básnika zasadzuje do širšieho kontextu dejín slovenskej obrodeneckej kultúry 19. storočia a súradníc jej ideologického systému, ktorý spoluvytvárali i kategórie, akými boli obrodenecký historizmus a mytologizmus ako sprievodné javy formujúceho sa nacionálneho cítenia, ale aj tradičná religiozita či konfesionalizmus. K väčšej prehľadnosti publikácie a k ľahšej orientácii v pomerne rozsiahlom texte by iste prispel aj menný a vecný register, ktorý by si kniha tohto typu, pokiaľ sa chce priblížiť k štandardu vedeckej monografie, iste zaslúžila, no na ktorý autorka zrejme rezignovala, či pozabudla. Napriek tomu najnovšia monografia venovaná Jánovi Hollému obohacuje súčasné výskumy slovenskej literatúry 19. storočia a vďaka novému prečítaniu rozsiahleho textového materiálu (básnického i pramenného charakteru) otvára nové interpretačné možnosti nielen vo vzťahu k Hollého básnickému dielu, ale aj vo vzťahu k dejinám slovenskej poézie a literatúre národného obrodenia.

Miloslav Vojtech