Recenzia
Jana Orieščiková
05.05.2011

Jazyk a komunikácia v súvislostiach III

Editorka Oľga Orgoňová
Bratislava, Univerzita Komenského 2011

Zborník Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. je svedectvom intenzívneho kontinuálneho bádania a otvárania možností (nielen) lingvistických úvah usporiadateľmi medzinárodnej vedeckej konferencie konanej (8. – 9. 9. 2010) na Katedre slovenského jazyka FiF UK v Bratislave. Katedra SJ v spolupráci s centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca už po tretíkrát (predchádzajúce rovnomenné zborníky I. a II. vyšli v r. 2005 a 2007) otvorila priestor na reflexiu otázok spätých s jazykom v diachrónnom, ale najmä v synchrónnom zábere v súlade s aktuálnymi potrebami praxe. Naznačené jazykovokomunikačné súvislosti situujú svojím vedeckým zameraním 43 príspevkov od 47 autorov do širšieho a nielen slovenského kontextu. Tematická pestrosť príspevkov, ktorú naznačuje (podľa predslovu zborníka) cieľ konferencie: „konfrontovať aktuálne jazykovedné výskumy na viacerých odborných pracoviskách, ktorých spoločnou bázou je sledovanie jazyka a komunikácie z rozličných aspektov“, umocňuje orientácia výkladu prispievateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Maďarska či Rakúska. Všetky súvislosti však najlepšie odzrkadľujú tematické celky knihy. Úvod patrí základným teoreticko-metodologickým otázkam (I. Teória a metodológia) – medzi ich riešiteľmi by sme našli state odborníkov z katedry (P. Žiga, J. Dolníka a i.) i českých odborných a akademických pracovísk (I. Pospíšila, J. Kořenského, S. Čmejrkovej a i.). Na tomto priestore nemožno prezentovať detailný obraz štúdií štyristostranovej publikácie, ďalej preto uvádzame len prehľad. Otázku prezentácie jazyka (či jazykovej kultúry) v mediálnom priestore nastoľujú štúdie z druhej časti II. Jazyk v médiách. K interpretácii mládežníckeho diskurzu prispeli autorky A. Bohunická – O. Orgoňová, kulturologické otázky v českých televíznych talk-show reflektujú príspevky J. Hoffmannovej či Jindřišky Svobodovej. Obraz mládeže na pozadí printových médií ponúka Z. Sedláčková či Jiří Zeman. Pestrý komunikačný aspekt jazyka prezentujú výsledky bádaní a úvah v časti III. Jazyk v komunikácii. Skromnejšie je koncipovaný štvrtý celok – IV. Jazyk v kontakte kultúr s orientáciou na jazykové i kultúrne vplyvy v rakúskom (S. M. Newerkla) a maďarskom (T. Tuska) prostredí, všeobecnejšie v interkultúrnych súvislostiach (J. Pekarovičová). Jazykové javy z pohľadu systémovej jazykovedy, zastrešované v piatom celku V. Systémový aspekt jazyka, uzatvára príspevok k sotáckym dialektom V. Kováčovej. Spomínaný diachrónny aspekt jazyka zastupujú štúdie šiesteho celku – VI. História jazyka. Extenzívna orientácia prispievateľov na vzájomnú komparáciu jazykov vytvorila priestor na vyčlenenie samostatného celku: VII. Porovnávanie jazykov, s orientáciou na porovnávanie slovenčiny a nemčiny (Z. Dobrík, M. Banášová), češtiny a nemčiny (P. Mitter), ale aj s jazykmi, ako arabčina, taliančina i poľština. Diapazón tém uzatvára časť prezentujúca spätosť jazyka s didaktikou – VIII. Lingvodidaktika.

Mnohé príspevky sú koncipované ako výsledky vlastných výskumných bádaní s doložením bohatej materiálovej bázy, iné ako odhaľovanie interlingválnych či interdisciplinárnych (i kultúrnych) súvislostí. Kolektívny zborník tu zachytený len skromne však často ukrýva neskromné inšpirácie posúvajúce lingvistické uvažovanie progresívnym smerom, ktorého dynamika nekončí. Veríme preto, že môžeme očakávať aj zborník s číslom IV.