Recenzia
Jana Orieščiková
06.03.2013

Jazykoveda v pohybe

Jazykoveda v pohybe

Bratislava, Univerzita Komenského 2012
Editorka Alena Bohunická

Publikácia , akou je zborník, sa vyznačuje mnohorakosťou (príspevkov), ale aj jednotou a  harmóniou. Táto harmónia je v prípade publikácie Jazykoveda v  pohybe dosiahnutá jednotným zámerom: príspevky sú venované jubilujúcim jazykovedcom Katedry slovenského jazyka FF UK v Bratislave, prof. Dolníkovi a doc. Orgoňovej. Na druhej strane 34 príspevkov zjednocuje dynamickosť lingvistického bádania, ktorú zastrešuje už názov publikácie.

Editorka zborníka vytvorila z rozmanitosti päť tematických okruhov, pričom prvý zjednocuje interpretačno-reflexívny charakter v súvislosti s umeleckou literatúrou (I. Pospíšil, J. Zambor, V. Mikula). Záujem o opis a teóriu jazyka zjednotil príspevky s prienikom do foneticko-fonologického bádania (J. Sabol, O. Uličný a i.), lexikologického, morfologického, štylistického či frazeologického diskurzu. Funkčnosť jazyka odráža jazykovometodologický pohľad J. Kořenského a J. Vaňka, ktorý prehľadovo a s primeranou jasnosťou približuje samotný koncept hodnotiacej stránky jazyka (tzv. axiologickú koncepciu jazyka v slovenskej lingvistike metodologicky inicioval práve jubilujúci prof. Dolník). Svedectvom intenzívneho fungovania jazyka v sociálnej interakcii sú príspevky najmä z oblasti prezentačno-mediálneho diskurzu A. Bohunickej, Z. Sedláčkovej a českých autorov J. Zemana či J. Hoffmannovej. Priestor s úvahami o cudzojazyčnom vplyve na slovenčinu a otázku tolerantnosti postojov k nemu utvorili svojimi príspevkami S. M. Newerkla (o vplyve nemčiny), všeobecnejšie napríklad M. Dudok. Aj syntaktickými štruktúrami (najmä javmi z angličtiny) A.  Böhmerová dokazuje intenzitu medzijazykového vplyvu. Zborník uzatvárajú retrospektívne pohľady do dejín jazyka, avšak v kontinuite s jazykovou dynamikou (príspevky P. Žiga, G. Múcskovej či K. Muzikovej).

Kniha obsahuje príspevky ladené reflexívne, ale aj mierne konfrontačne (napr. M. Sokolová), mnohé prezentujú výsledky vlastných výskumov a práce s jazykovým materiálom. Čitateľ si už podľa predložených informácií môže všimnúť, že zborník má niektoré tematické paralely s predošlým zborníkom z katedry (Jazyk a komunikácia v súvislostiach III.). Ako však bolo naznačené, lingvistické uvažovanie sa posúva progresívnym smerom, jeho dynamika sa nekončí, a to svedčí o živosti jazyka i jeho používateľov…