Recenzia
16.12.2016

Jazyky sveta – História a súčasnosť - Jozef Genzor

„Guinnessova kniha rekordov považuje
za najdlhšie nemecké slovo Rechts  schutz-
versicherungsgesellschaften, ktoré má 39
písmen a znamená „spoločnosť s práv-
nou ochranou“. So zrušením zákonov
o hovädzom mäse v roku 2013 prišli Nemci
o svoje jednoznačne najdlhšie slovo: Rin-
dfleischetikettierungsüberwachungsauf-
gabenübertragungsgesetz, ktoré malo 63
písmen.“
 
Na svete v súčasnosti existuje niekoľko tisíc
rôznych jazykov. Ich podrobný prehľad pri-
náša jazykovedec, prekladateľ z angličtiny a kó-
rejčiny, do roku 2010 pracovník Kabinetu orien-
talistiky SAV Jozef Genzor (1939) vo výpravnej
publikácii Jazyky sveta – História a súčasnosť
z vydavateľstva Lingea. Viac ako 650-stranová
kniha je rozčlenená na viacero kapitol a postu-
puje od všeobecnejších poznatkov k analýze
konkrétnych jazykových skupín. V úvodnej ka-
pitole sa Genzor zaoberá definíciou jazyka a jeho
stručnou charakteristikou, jeho vývinom a ší-
rením, definuje jeho funkcie, rozlišuje spisovné
jazyky, nárečia a žargón a ich jednotlivé štýlové
vrstvy, načrtáva aktuálne otázky jazykovej poli-
tiky a pomenúva najvýznamnejšie jazyky sveta.
V ďalších kapitolách postupne analyzuje všet-
ky známe jazykové rodiny, ich jednotlivé vetvy,
skupiny a podskupiny a v každej rodine stručne
charakterizuje najvýznamnejšie jazyky. Postu-
puje od našej najbližšej jazykovej rodiny, teda
od indoeurópskych jazykov, cez ďalšie jazyky
euroázijského regiónu, ako baskický jazyk, kau-
kazské jazyky, vymreté neklasifikované jazyky
Blízkeho východu a Stredomoria, uralské jazyky,
kórejský a japonský jazyk a paleoázijské jazyky.
Ďalej sa dostáva k indiánskym jazykom, ktoré sa
do Ameriky rozšírili z Ázie, k austroázijským, pa-
puánskym, austrálskym a tasmánskym jazykom
a potulky po svete ukončuje pri afroázijských,
afrických a kreolských jazykoch. Samostatnú
kapitolu venuje plánovým, teda tzv. „umelým“
jazykom, ako esperanto, interlingua či Basic
English. V závere načrtáva aj to, ktoré jazyky
sú v súčasnosti ohrozené a ktoré sa, naopak, po
dlhšom období nepoužívania revitalizujú. Okrem
súťa
charakteristiky jed-
notlivých jazykov
sa autor zameriava
aj na kultúrne záze-
mie ich používateľov,
vďaka knihe si čitateľ
uvedomí množstvo
historických a kul-
túrnych prepojení
medzi jednotlivými
národmi – k tomu pomôže aj veľa pú-
tavých fotografií. Genzor zachytáva vý-
vojové zmeny v jednotlivých jazykoch, ich slovnú
zásobu a základy morfológie, teoretické infor
mácie dopĺňa mapami, nákresmi, tabuľkami
ukážkami písem a zaujímavosťami vydelenými
v rámčekoch – ako príklad uvádzame zaujíma
vosť o zložených slovách v nemčine. Knihu do
pĺňa rozsiahly slovník jazykovedných termínov
abecedný prehľad krajín a v nich používaných
jazykov. Reprezentatívnu publikáciu nám vyda
vateľstvo Lingea venovalo do súťaže – pošlite
kupón na adresu redakcie.