Recenzia
Andrea Draganová
30.01.2012

Ježiš Nazaretský (druhý diel) - Joseph Ratzinger – Benedikt XVI - Viera je možná

Viera je možná

Trnava, Dobrá kniha 2011

Dobrá kniha vydalo ďalšie dielo Josepha Ratzingera, súčasného pápeža Benedikta XVI. Ide o druhý diel o Ježišovi Nazaretskom, s podtitulom Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie. Ratzinger bol od roku 1981 až do svojho zvolenia za pápeža v roku 2005 prefektom Kongregácie pre náuku viery, ktorá sa zaoberá vieroučnými otázkami a často rieši teologické diskusie, čo sa odrazilo aj na jeho spôsobe a kvalite vyjadrovania, ktoré je charakteristické odbornou náročnosťou. Na prvý pohľad jednoduchý text, ktorý sa opiera o štyri evanjeliá, naberá na obsahovej zložitosti počas celého priebehu čítania. Od čitateľa sa vyžaduje viac ako len „nedeľné“ počutie evanjelií pri bohoslužbách... Pápež otvára počas každej kapitoly široký priestor, na ktorom sa snaží manévrovať. Vysoká miera intertextuality je dosahovaná nielen odkazmi na jednotlivé state Svätého Písma, ale aj odkazmi na významné práce exegétov, odborníkov, o ktoré sa autor pri písaní opieral. Napriek obťažnosti je však text plynulý a chronologicky členený. Slávnostný príchod na oslovi, Ježišova eschatologická reč, umývanie nôh, posledná večera, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie, to sú len niektoré kapitoly, ktoré približujú Ježiša z nového uhla pohľadu. Pápežovou ambíciou nebolo ozrejmovať historické okamihy spojené s Ježišom, hoci v niektorých chvíľach sa im kvôli lepšej názornosti nedokáže vyhnúť, ale prezentovať Ježiša ako Mesiáša, Pánovho Vyvoleného, ktorý nám prišiel na tento svet ukázať príklad, zobrať na seba naše viny a skrze kríž vykonať zmierenie medzi Otcom a svetom. Hlboké myšlienky sú láskavým pohladením pre dušu čitateľa, ktorý čerpá pohľad na osobu Mesiáša z osobného stretnutia samotného autora. Ratzingerova kniha je tajomstvom, ktoré sa pred čitateľom otvára do takej miery, do akej je on schopný otvoriť svoje srdce a prijať vieru v Ježiša Krista za vlastnú. Lebo ako hovorí Svätý Otec: „Viera je možná vďaka tomu, že ľudí sa zvnútra dotkol Boží Duch, ktorý im otvoril srdce a očistil ho. Táto kniha dokáže otvoriť srdce a očistiť ho...