Recenzia
Andrea Draganová
12.11.2014

Kauzu vyhral Boh - Karen Armstrongová

Prečo ľudia nechcú mať s Bohom nič spoločné a odvracajú sa od neho? Odkiaľ čerpajú poznanie? Má veda odpoveď na všetko? Karen Armstrongová v knihe Kauzu vyhral Boh (Vydavateľstvo Tatran 2014, preklad Ján Kamenistý) sa snaží vyčerpávajúcim spôsobom hľadať odpovede na otázky, ktoré sa v dnešnej dobe stávajú obsahom kontroverzných náboženských debát. Práve z tohto dôvodu rozdelila knihu na dve časti. V prvej (Neznámy

Boh) sa vracia do minulosti, aby prostredníctvom konfrontácie medzi mýtom a logom (rozum) predostrela čitateľovi esenciálnu bázu, o ktorú sa všetky svetové náboženstvá opierajú. Mythos a logos sú dva odlišné spôsoby myslenia, ktoré existovali už od pradávna. „Dnešná spoločnosť sa správa podľa vedeckého logosu a mýty si prestala vážiť“, konštatuje Armstrongová.

Jednotlivé kapitoly v chronologickom usporiadaní od najstarších dôb až po začiatok novoveku vykresľujú vývin náboženstiev a posun vzťahu medzi človekom a Bohom, opierajúc sa o dôležité míľniky a osobnosti. Armstrongová hovorí o náboženstve ako o praktickej disciplíne, prostredníctvom ktorej môžeme nahliadať do mysle a srdca seba aj iných ľudí. Pomocou analógie k starovekým mýtom poukazuje na to, že nie je možné očakávať od náboženstva racionálnosť, o ktorú sa snažia ľudia od začiatku novoveku. Práve vtedy sa stalo to, že logos zdiskreditoval mýty, čím racionalizované náboženstvo vyústilo do dvoch moderných fenoménov – ateizmu a fundamentalizmu – a tie sú obsahom druhej časti knihy (Moderný Boh).

Autorka, nezávislá britská vedkyňa a bývalá mníška, využíva bohaté teoretické poznatky, fakty a súvislosti, ktoré nie sú síce určené pre široké masy čitateľov, no napriek tomu sa snaží o zrozumiteľnosť textu. Kniha si vyžaduje skúseného čitateľa, ktorý sa vo vodách teologicko-filozofických tém nenachádza po prvýkrát. Armstrongová všetky svoje argumenty podopiera sekundárnou literatúrou uvedenou v rozsiahlom poznámkovom aparáte, vďaka ktorému je možné sa o danej téme dozvedieť viac. Súčasťou publikácie je aj abecedný slovník pojmov uľahčujúci percepciu textu.