Recenzia
Eva Gatialová
06.12.2019

Keď netečie, aspoň kvapká

V krajine, kde sa niektorí politici a kňazi snažia obmedzovať ženské ľudské práva, sme sa dočkali knižky, ktorá vyzdvihuje ženskú silu.

Publikácia Kvapky na kameni ponúka 50 unikátnych príbehov českých a slo­venských rebeliek – výnimočných žien, ktoré vybočili z vyšliapaných chodníkov, aby klies­nili cestu neznámym terénom aj pre nás; žien, vďaka ktorým môžeme písať a ilustrovať publi­kácie alebo sa aj vyjadriť k tomu, ako iné ženy píšu a ilustrujú knihy.

 

Slovenské a české rebelky

Na knižke z vydavateľstva Albatros spolupra­covalo takmer 50 autoriek z Česka a Sloven­ska. Inšpirovali sa populárnou detskou knihou Eleny Favilli a Francescy Cavallo Good Night Stories for Rebel Girls, ktorá vyšla v slovenskom preklade pod názvom Príbehy na dobrú noc pre rebelky. Koncept knihy je podobný – pú­tavo spracované krátke príbehy, na ktorých spolupracovali viaceré spisovateľky, bohato ilustrované (takmer) vždy inou ilustrátor­kou. Ak na nás aj slovenský preklad Príbehov na dobrú noc pre rebelky mohol pôsobiť značne nedotiahnuto, Kvapky na kameni sú – po for­málnej aj obsahovej stránke dobre premyslené a čitateľnejšie. Každý príbeh v rozsahu dve až tri strany je spracovaný pre detských čitate­ľov pútavým rozprávačským štýlom. Výrazy, ktorým by deti mohli nerozumieť, sú grafic­ky zvýraznené a v krátkom slovníčku pojmov na konci knihy aj stručne vysvetlené. Autorky citlivo narábajú s ťažšími a náročnejšími té­mami v texte (holokaust, samovražda) citlivo, ale bez zbytočného zľahčovania.

Tvrdohlavosť a sen o lepšom svete

Rôznorodosť aktérok ukazuje, že hrdinstvo má mnoho podôb. Či už sú to odvážne činy ži­dovskej partizánky, ktorá bojovala proti nacis­tom, tichá a metodická húževnatosť slovenskej výšivkárky, mierumilovný, ale účinný protest moslimskej študentky, jedno majú spoločné – tvrdohlavosť a sen o lepšom, slobodnejšom a spravodlivejšom svete. Hrdinstvo môže byť výbušné ako partizánsky granát, prudké, im­pulzívne, ale aj vytrvalé, tiché a neústupčivé. Na konci je vždy premena, drobenie starých skál a vznik koryta, cez ktoré môže neskôr pretekať búrlivá rieka.

Zostavovateľky priznávajú, že zaujímavých príbehov by sa určite našlo viac a sú si vedomé, že mnoho pozoruhodných žien sa do užšieho výberu nedostalo. Ale predsa len – kde je Mi­lada Horáková? Jej neprítomnosť vo výbere bije do očí.

Autorky sa snažili spojiť do jedného celku čo možno najpestrejší výber príbehov – sú tu zastúpené priekopníčky emancipácie z pre­lomu 19. a 20. storočia, ale i mileniálky, ži­dovky, moslimky, kresťanky, feministky, ženy zo skromných sociálnych pomerov, ale aj boha­té aristokratické dcéry, vedkyne, športovkyne, umelkyne, úspešné Rómky, ženy známe, ale aj doteraz takmer nepovšimnuté.

Dva štarty

V úvode autorky reflektujú fakt, že štartovacie čiary mužov a žien nie sú a ani neboli rovnaké, čo je však rovnako dôležité a myslíme si, že v príbehoch zámerne zdôraznené, je fakt, že ani jednotlivé ženy nemali rovnakú štartova­niu pozíciu. Pri inom nastavení sveta a spoloč­nosti by možno tieto životné osudy nevyzneli až tak výnimočne, často sú tiež príbehmi ne­úspechu a márneho boja. Predovšetkým sú však o vzopretí sa starým štruktúram a vybo­čením z predpísanej cesty aj za cenu vylúčenia, odmietnutia, posmechu alebo trestu.

Knihy pre deti a mládež, predovšetkým pre dievčatá, plné silných inšpiratívnych charakterov, sú nesmierne potrebné a aj keď ich počet narastá, stále má tento stav ďaleko od ideálneho. V dobe, keď narastajú snahy oklieštiť práva, za ktoré ženy bojovali často­krát aj s nasadením vlastného života, je dobré pripomínať si ich odvahu – nevieme, kedy ju budeme ešte potrebovať.