Recenzia
Katarína Mikluščinová
24.10.2013

Komunistická strana Slovenska 1 - Jan Pešek

Komunistická strana Slovenska 1

Do mozaiky dejín Slovenska v 20. storočí zapadá i monografia vedeckého pracovníka Historického ústavu SAV Jana Peška Komunistická strana Slovenska 1 (Veda). Publikácia je prvou časťou dejín politického subjektu, ktoré sa autor pokúsil na základe dôkladného archívneho výskumu a doterajších poznatkov zosumarizovať a vytvoriť tak ucelený pohľad na vývoj strany od obdobia po 2. svetovej vojne až po rok 1968 (druhá časť zahrnie obdobie do roku 1989). Túto zložitú tému Pešek spracoval chronologicky a v rámci jednotlivých etáp zvolil problémový prístup. Dejiny strany načrtol od jej vystúpenia z ilegality na povstaleckom území a postupnej obnovy legálnej činnosti v roku 1945, zaoberal sa aj konfliktmi medzi KSS a Demokratickou stranou, ostrými polemikami vo vnútri strany i jej vzťahom ku KSČ. Cestu strany k moci zavŕšili februárové udalosti roku 1948. Obdobie od tohto vývojového zlomu až do pokusu o reformu v roku 1968 tvorí najobsiahlejšiu časť knihy. Autor priblížil 20 rokov premeny „strany bojujúcej o moc na stranu moci“, venoval pozornosť straníckemu aparátu, odhaleniu buržoáznych nacionalistov, zápasom o mocenskú pozíciu v strane, vystúpeniu proti slovenskej inteligencii, súpereniu prúdov v strane až po liberalizáciu pomerov za Alexandra Dubčeka. Čitatelia tu nájdu dokonca i zloženie najvyšších orgánov KSS a 35 biografických portrétov vysokých funkcionárov strany.

Jan Pešek sa už dlhé roky zaoberá dejinami Slovenska a Československa po 2. svetovej vojne, súčasťou ktorých sú aj dejiny KSS. Usiloval sa osvetliť nielen vnútorný vývoj strany, ale aj medzinárodné a vnútropolitické podmienky, v rámci ktorých pôsobila. Treba však upozorniť, že táto kniha predpokladá od tých, ktorí po nej siahnu, základnú orientáciu v politickom vývoji u nás v rokoch 1945 – 1968. Bez nej sa čitateľ v záplave informácií stratí.