Recenzia
Daniel Domorák
15.06.2020

Koniec sveta sem - koniec sveta tam

Peter Šulej: Fytopaleontológia. Príbehy prvých koncov sveta. Bratislava: Marenčin PT, 2020

 

Pocit konca sveta je pre spisovateľa produktívnym zdrojom písania, pre čitateľa zase lákavou literárnou látkou. Napokon, koniec sveta človek nezažije každý deň. Hoci, v prípade Petra Šuleja, to nie je také jasné.

Fytopaleontológia tvorí tretí diel románovej trilógie História Spolu Fytopaleontológia. Do centra pozornosti sa dostávajú hrdinovia predchádzajúcich románov Miro a Peter (a ich partnerky), novým členom zostavy je ženská postava z budúcnosti Daniela. Tieto tri postavy rozvíjajú tri príbehové línie, z ktorých každá sa vyznačuje špecifickou poetikou.

Príbeh Mira a Niky najväčšmi nadväzuje na predchádzajúci román Spolu. Opäť tu ide, vzletne povedané, o skúmanie možností bytia spolu, hrubo povedané, o skúmanie možností romantického klišé. „Neveril, že po štyridsiatke sa ešte môže zamilovať s takou intenzitou“ (s. 105). Žánrovým motorom tohto naratívu sú síce prototypy Šípkovej Ruženky a princa na bielom koni, rovnako podstatné sa tu však stávajú kontexty prostredí, z ktorých postavy prichádzajú. Mirov svet technologického korporátu a Nikin svet vrcholového športu nie sú ľúbostným vzplanutím vytláčané, nie sú mu len scénou, naopak zásadne vypĺňajú vnímanie rozprávača.  

Spolužitie druhej dvojice románu Petra a Niny sa naopak rozvíja v kulisách klasického manželstva. V rámci neho sa do popredia dostáva postava disponujúca nevyčerpateľným komickým efektom – svokra. „Doteraz bol skalopevne presvedčený, že všetky vtipy o svokrách sú naozaj len a len vtipy“ (s. 19). Ale nie. Všetky vtipy o svokrách sú aj (literárnou) realitou. Možno sa núka otázka, či za komikou stojí šikovná štylizácia alebo šťastná zhoda autobiografických náhod, ktoré sú v celom románe naznačované, manifestované, ale i parodované. Podstatné však je, že hyperbola svokry sa tu stáva i personifikáciou hlavnej témy románu – ekologické problémy.     

Treťou líniou rozprávania je špionážny sci-fi príbeh Daniely. Na čitateľa prehovára – v nástojčivom prevedení autorského plurálu – umelá inteligencia. Ide o pôvabný nápad, formálne rozpracovaný do mechanickej podoby jazyka, ktorý produkuje evidenciu všetkých ponúkajúcich sa súvislostí. I takáto perspektíva je však len zdanlivo vyčerpávajúca, má totiž svoj zreteľne nastavený filter. Disponuje imaginatívnym myslením i vtipom.

V porovnaní s chápaním umelej inteligencie ako hrozby skazy ľudstva ona sama pôsobí vo vzťahu k nám vcelku vyrovnane. Nepodlieha panike ani pátosu. Nepozná žiadne body zlomu, nikoho nechce zničiť. Zbavuje tak ľudí statusu obetí a prenáša na nich zodpovednosť. Za všetky témy vytvárajúce globálny kontext tejto línie rozprávania, ktorý globálnejší ani nemôže byť (koncepty národov, nadnárodných spoločností, všadeprítomný technokratizmus atď.).

Dej tretieho príbehu sa odohráva v roku 2087, no rieši všetky problémy, ktoré sú už dnes problémom, resp. ich tendenciou. Ide o štandardný mechanizmus žánru vedeckej fantastiky, ktorý však variuje román Fytopaleontológia tak nápadito, že predstavuje nielen jeho najpestrejšiu kvalitu, ale prináša aj do celej trilógie celkom osobitú pointu.

Kým singulárne príbehy Mira a Petra objavujú zmysel pre detail v osobnom, telesne prežívanom, autorsky ironizovanom zážitku, perspektíva Danielinho príbehu nachádza materiál v rámci zážitku ľudstva. Čo je však podstatné, tiež len v rovine detailu, hoci objavovaného na nepomerne väčšej ploche.

Problémy fungovania samotnej demokracie, migrácia či potraty sú tu témami, rovnako však pseudotémami, ktorých dystopický rozmer je prinajmenšom rovnako predmetom paródie ako apelu. Princípy prelínania budúcnosti, čitateľovej prítomnosti, ale aj minulosti ponúkajú autorovi možnosti tvorivého odstupu od tých najapokalyptickejších vízií, ktoré však rozprávanie nezľahčuje ich popretím, naopak je snahou produktívnej koexistencie s nimi.

Napríklad: Niekdajší stav aristokracie charakterizovala kozmopolitnosť i mocenská nadvláda nad človekom. To dospelo k jej revolučnému potlačeniu. Umelá inteligencia tiež nadobúda status mocenskej suverenity s kozmopolitnou platnosťou. Stáva sa z nej de facto nová aristokracia, ktorá tak, analogicky, bude tiež revolučne potlačená. Summa summarum, všetko je v poriadku.   

Napriek pocitu historickej jedinečnosti, ktorý so sebou súčasné globálne problémy nesú, sa takto ponúka možnosť vnímať svet ako variovanie analógií, ako konštantne prebiehajúci „rituál pomenovávania“ (s. 108). Je to srdečná ponuka. Šulejove analógie totiž objavujú skutočnosť, ktorá je skrytá medzi nimi, je povedaná medzi rečou. Medzi rečou jazykových hier tých diskurzov, v ktorých sa slová neznesiteľne kopia, či už je to priestor vlastnej pamäti, prázdnosťou preplnený jazyk ideológií, sebareferencie plný jazyk filozofie samotného jazyka či technokratický jazyk, ktorého slová sú vždy popredu. 

Rozprávačskou dominantou fungujúcou na všetkých úrovniach románu je telesne zažívaný medzipriestor ambivalencie. „Peterko sem – Peterko tam“ (s. 91), „polia-nepolia, lány-nelány, feferónky-nefeferónky“ (s. 93), „múzy-nemúzy“ (s. 233), „pivo-nepivo“ (s. 239), „Boris toto – Boris tamto.“ (s. 247), „rebro-nerebro. Pazucha-nepazucha“ (s. 281). Autor nepredvádza jazyk, ktorý by vo svojej gramatickej podstate vytváral zásadne nové pravidlá fungovania. Hoci ho necháva zachádzať do slepých uličiek, je žánrovo čistý. Tak funguje komunikácia Šulejovej vety, ale tiež koexistencia všetkých príbehových línií.

Zvuk cirkulárky je tu vo svojej bytostnej podstate zvukom cirkulárky. V neokázalom momente však prepojí celkom rozličné svety. Je tu súčasťou hudby opätovne sprítomňovanej nemeckej kapely Einstürzende Neubauten. Mihne sa v reminiscencii na študentské internáty. A znie tiež počas útoku IT systému ovládajúceho ľudský svet, v momente, keď sa ho ľudia snažia zachrániť. V žiadnom z týchto momentov nie je motív zvlášť literárne rozvíjaný. Jeho literárnosť totiž leží v jeho paralelnosti, nie v ňom samom, ale v medzipriestore, ktorý vytvára. Medzi rečou.   

Tak môže Peter Šulej a s ním aj čitateľ byť postprodukciou konca sveta, zažívať ho v reálnom čase, aj ho očakávať. Koniec sveta sem – koniec sveta tam.