Recenzia
František Brunner
01.06.2006

Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy - Milan Šikula - Konkurencieschopnosť pod lupou

Milan Šikula

Konkurencieschopnosť pod lupou

Milan Šikula

Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky – stav a perspektívy

Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie konanej pod záštitou podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pála Csákyho v Bratislave 14. marca 2006.

Bratislava, Ekonomický  ústav SAV 2006

Cieľom publikácie je oboznámiť širokú verejnosť s obsahom konferencie vedeckých pracovníkov Ekonomického ústavu SAV v Bratislave a Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu v Prahe, ktorá sa uskutočnila 14. marca 2006 v Bratislave. Odborníci na nej prezentovali výsledky najnovších výskumov zameraných na perspektívy ďalšieho vývoja oboch ekonomík najmä po vstupe do EÚ.

Konferencia bola zameraná na komparatívne zhodnotenie vývoja konkurencieschopnosti územne a historicky blízkych a prepojených ekonomík SR a ČR, ktoré mali rozdielne východiská transformačného procesu, ako aj špecifiká v následne uplatňovanej hospodárskej politike. Jednotlivé príspevky prezentovali silné a slabé stránky súčasnej i predpokladanej budúcej konkurencieschopnosti ekonomík týchto krajín a z nich vyplývajúce implikácie pre hospodársku politiku.

Dlhodobo udržateľná konkurencieschopnosť je jednou z najvyšších priorít pri napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie aj pre slovenskú a českú ekonomiku, preto obsahové zameranie konferencie bolo mimoriadne aktuálne. Dôraz sa kládol na rozhodujúcu úlohu inovačnej výkonnosti, rastúci význam multikriteriálneho hodnotenia konkurencieschopnosti a presun jej ťažiska z nízkonákladových výhod na dynamické výhody založené na inováciách a kvalite. Autori jednotlivých príspevkov hodnotili zdroje a efekty konkurenčnej výhody v znalostne založenej ekonomike, kvalitu a hustotu inštitucionálneho prostredia, rastovú výkonnosť ekonomík, priebeh a perspektívy ich konvergencie, vývojové trendy v ich štruktúre, ako aj vývoj a tendencie rozvoja informačnej spoločnosti.

Význam konferencie v predslove vyzdvihol aj zostavovateľ zborníka Milan Šikula, riaditeľ EÚ SAV: „...v podmienkach prechodu k poznatkovej ekonomike a spoločnosti sa ešte umocnila potreba a užitočnosť učenia sa z poznatkov a skúseností blízkych partnerských krajín, akými Slovenská a Česká republika sú. Výsledky konferencie predstavujú v tomto zmysle cenný a vzájomne obohacujúci prínos.“

František Brunner