Recenzia
Peter Mráz
18.07.2012

Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny - Moderne o katolíckej moderne

(Editorka Edita Príhodová)
Ružomberok, Verbum – Vydavateľstvo KU v Ružomberku 2011

Poézia básnikov katolíckej moderny dlho predstavovala jedno z „bielych miest“ slovenskej literatúry. Postupne sa však oživil záujem o jej opätovné v ydávanie, začali sa objavovať texty, ktoré tento literárny a kultúrny fenomén reflektujú. Súčasný záujemca o básne katolíckej moderny (Dilong toto označenie odmietal) môže siahnuť po pôvodných časopiseckých a knižných vydaniach, po výbere z nich (Poézia slovenskej katolíckej moderny, Kalligram 2008), alebo po sekundárnej literatúre.

Básnici katolíckej moderny sa stali aj témou skupiny poľských, českých a  slovenských literárnych vedcov, ktorých uvažovanie zachytáva zborník Kontexty a  inšpirácie katolíckej moderny. Štúdie tejto knihy reflektujú poéziu básnikov katolíckej moderny v spätosti s dobovými modernými a avantgardnými smermi. Katolícku modernu nazerajú ako kultúrny fenomén na rozhraní literárnej histórie, kulturológie, dejín estetických a  politických ideí, resp. dejín cirkvi. Dokazujú, že básne katolíckej moderny sa formovali v nadnárodnom literárno-kultúrnom kontexte, že jej poetika nie je bez súvislostí s  literatúrou francúzskou, českou, poľskou, resp. sprostredkovane aj anglickou. Zaujala nás analýza vplyvu surrealizmu na litanické texty katolíckej moderny od Jany Juhásovej. Spomenúť chceme aj poetologickú sondu Edity Príhodovej do časopiseckých začiatkov Janka Silana, v  ktorej odhalila viaceré podoby básnikovho modernizmu. Obísť by sme nemali ani štúdiu Jána Gavuru Bremondov koncept čistej poézie a slovenská katolícka moderna, príspevok Zuzany Slušnej o konštruovaní domova a cudziny v tvorbe Rudolfa Dilonga, Laučekovo čítanie Silanovho Domu opustenosti či články Jozefa Brunclíka o  metafyzických istotách Jána Motulka a  Jána Gallika o  špecifikách Harantovej tvorby, Juraja Považana o tvorbe Grahama Greena, resp. Róberta Kiss Szemána o katolíckych inkulturačných experimentoch v európskom umení. Spolu s ďalšími textami tvoria spomenuté príspevky inšpiratívny obraz spôsobu uvažovania o fenoméne katolíckej moderny a  sú lákadlom na začítanie sa do jej textov.