Krásna je naša reč – Rozprávky o slovenčine - Katarína Habovštiaková

Bratislava, Karmelitánske nakladateľstvo 2011

Na ľudových prísloviach a porekadlách azda najlepšie vidno, ako sa zmenil spôsob nášho života a primerane k tomu aj naše myslenie a slovná zásoba. Jazykovedkyňa a spisovateľka Katarína Habovštiaková sa podujala pripomenúť tieto zmeny detskému čitateľovi pomocou 32 autorských rozprávok, ktoré zahrnula do tejto knihy. Rozprávkou sa usiluje priblížiť deťom slovenský jazyk ako kultúrnu hodnotu, ktorá má pre nás prvoradý význam. Na základe príbehov nesúcich znaky ľudovej rozprávky alebo „povesťového rozprávania“ vysvetľuje niektoré zaujímavé javy v našom jazyku, ako sú homonymá a synonymá, kde sa používa tvrdé „y“. Jazykovedkyňu v sebe nezaprela napríklad v príbehu o hlaholských písmenách, či v rozprávaní o historickom vývoji používania slov „matka“ a „mater“. Zaujímavý je aj výklad o význame jablka ako biblického a mytologického symbolu. Priezviskám, krstným menám a geografickým názvom sa už síce venovala v iných publikáciách pre deti, no stále sú pre ňu inšpirujúcimi a v tejto knihe aj príjemným spestrením. Vzhľadom na to, že na uvedené javy sa pozerá z historického hľadiska, archaizujúci jazyk je tu na mieste, aj keď niektoré slová (kurizovať, šanovlivý a i.) sú bez výkladového slovníčka deťom ťažko zrozumiteľné. Literárne podanie niektorých príbehov je postavené na bohatstve slovenských ľudových prísloví a porekadiel (Ako sa raz škriepili údy ľudského tela). Autorka zakomponovala do svojho rozprávania aj kresťanské hodnoty a tradície, ktoré sú úzko spojené s históriou nášho národa (Kto sa povyšuje, bude ponížený). Aj náročnejší čitateľ ocení jazykovedno-historické objasnenie slovného spojenia „psí tridsiatok“ podané vo forme príbehu. Z historizujúcej línie sa vymyká niekoľko príbehov s modernými prvkami (O bojovníčke za ľudské práva, Konferencia v Králikoch), v ktorých ale tiež uplatňuje rozprávkovú formu.

Kniha Kataríny Habovštiakovej popri dnešnej ponuke akčných knižiek nebude mať jednoduchý život, no vzhľadom na hodnoty, ktoré prináša, patrí jej miesto v súčasnej detskej literatúre.