Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých - Marián Hatala - Celkom milé kratochvíle

Celkom milé kratochvíle

Bratislava, Mladé letá 2010

Básnik Marián Hatala sa prvý raz predstavuje ako spisovateľ pre deti a mládež. Knihu Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých tvorí tridsaťtri básní napísaných viazaným veršom.Krátkymi lyrickými textami s epickým základom predstavuje Hatala konkrétne domáce aj exotické zvieratá, ich charakteristické črty a prostredie, ktoré prepája so svetom ľudí. Tým zároveň vzniká priestor na vytvorenie úsmevných paradoxov, ostro kontrastujúcich so špecifickými prejavmi živočíchov (Chudokrvný komár; Surikat s úpalom). Kombináciou slovných tvarov, formálne odlišných len jedným znakom a tiež prostredníctvom asociácie navrstvuje autor ďalší význam veršov (Krt cez rozpočet). Nápadito pôsobí aj využitie vizuálnych prvkov: napríklad sfarbenie tučniakov a tvar ich tela pripomína „tenorov vo frakoch“ – Tučniaci tenoristi.Miestami básnik oživuje verše vlastnými novotvarmi (tarantulák, antilôpt), avšak nie vždy volí najvhodnejšie výrazy. Keďže kniha sa pre dieťa stáva jazykovou normou, za istý jazykový „prešľap“ by sa dalo pokladať české slovo „bota“ a anglicizmy „ready“ či „Global City“...Zvuková stránka textov je z hľadiska detského čitateľa podstatným prvkom básne, vzhľadom na to, že dieťa pokladá za báseň len rýmovaný útvar a na základe tohto znaku ju dokáže identifikovať. Zrejme i preto sa autor zameriava najmä na zvukovú rovinu veršov, pričom využíva rôzne typy rýmu od eufonicky presného, absolútneho („Tíško dupne, tíško zajačí, / je to predsa bojko zajačí“) cez rýmové echo („Nosom krúti synak tchorí: / ‘Smradu až som z toho chorý‘“), prešmyčkový rým („Jeden už sa strihá... Ostatné? / Vždy ostanú zlostne ostnaté“) až po kvalitatívne oslabený asonančný či dokonca gramatický rým („náš synak sa toľko krčil, / že do piesku hlavu strčil“). Zo slovných hračiek uplatnených v knihe najmarkantnejšie vystupuje do popredia aliterácia – opakovanie skupiny hlások vo verši („daj na rady vážnych vážok, / vážia slová, na dôvažok.“) a zvukomalebnosť („Dupal zajac dupy, dupy“). Miestami sa objavuje slovná inverzia zjednodušujúca tvorivý proces. Nepravidelná slabičnosť dvojverší zavše narúša rytmiku básne ako celku.V publikácii Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých Marián Hatala uplatňuje tvorivý prístup k zvieracím motívom a ich sviežemu hravému jazykovému stvárneniu. Básne sú doplnené vkusnými žartovnými ilustráciami Ľuba Gumana.