Recenzia
Katarína Zitová
27.11.2015

Krehké invencie – Veronika Rusňáková, Zuzana Vrábelová

Perfekt 2013

Kniha Krehké invencie v sebe spája dva druhy umenia – poéziu Zuzany Vrábelovej (1981), ktorá touto zbierkou debutuje, kombinuje s fotografiami umeleckého skla, ktoré vyšlo z dielne výtvarníčky Veroniky Rusňákovej (1983). Krehkosť naznačená v titule sa premieta do tvorivých prejavov oboch autoriek. Zatiaľ čo sklo denotuje túto vlastnosť už svojou prirodzenou podstatou (ale v prípade diel V. Rusňákovej aj stvárňovanými témami), básne Z. Vrábelovej odhaľujú predovšetkým krehkosť v medziľudských vzťahoch. A ešte jeden aspekt majú oba umelecké druhy spoločný: snahu pomenovať, zachytiť abstraktné kategórie definujúce život človeka a porozumieť im. Tematickú konštantu Vrábelovej veršov predstavuje najmä reflexia ľúbostného vzťahu, podávaná z pohľadu krehkej lyrickej subjektky. Tá sa už na začiatku svojej „spovede“ ocitá v stave neistoty a nerozhodnosti, ktorá však nepramení len z komplikovaného vzťahu s partnerom, ale je integrálnou súčasťou jej osobnosti. Jednotlivé básne, či po formálnej stránke skôr krátke prozaické odseky, sú vlastne záznamami z jej pozorovaní vonkajšieho sveta, ale aj sondovania vlastného vnútra a hľadania odpovedí na mnohokrát nevyslovené otázky. Krehké, hoci ťažko vytvárané putá medzi lyrickou subjektkou a jej partnerom sa často rúcajú na životných protirečeniach. Prostredníctvom nich si hľadajúca žena uvedomuje a vyslovuje bolestné pravdy s presahom aj k filozofickým úvahám: „aká trpká príchuť slobodnej voľby. nenapĺňa. čoraz väčšmi prihliadajúc na fakt, že / ľudia / nechcú byť slobodní. / uprednostňujú putá“. Týmto jej verše nadobúdajú i všeobecnejší rozmer a neistota vo vzťahu poskytuje subjektke priestor pre citlivé reflexie ľudskej existencie. Okrem viacerých výstižných pomenovaní zaujmú texty aj netradičným tvarovým a syntaktickým usporiadaním, ktoré sa podobá na akési krátke fragmentárne poznámky, komentáre, no vypovedá rovnako veľa ako ucelená báseň. A v neposlednom rade treba oceniť aj fotografie umeleckého skla, ktoré rozhodne nefungujú len ako doplnok k textom, ale sú nevyhnutnou súčasťou tohto príjemného umeleckého dielka.