Recenzia
16.12.2016

Krízové roky 30. - Juraj Šebo

V roku 2008 sa Ju-
raj Šebo pustil do
čitateľsky príťažlivé-
ho projektu: rozhodol
sa postupne predsta-
viť jednotlivé dekády
20. storočia. Zatiaľ vy-
šlo sedem kníh o sied-
mich desaťročiach.
Keďže autor nevydáva
tituly chronologicky, k tridsiatym rokom minu-
lého storočia sa dopracoval v roku 2015. Všetky
dekády dostali akýsi prívlastok (vojnové, budo-
vateľské, zlaté, normálne, reálne atď.), na toto
obdobie sa ušiel prívlastok Krízové roky 30.
(Marenčin PT). Z politologického hľadiska boli
skutočne až dramaticky krízové (nástup Hitlera
k moci, mníchovská dohoda, viedenská arbi-
tráž, rozpad Československa, vznik Slovenského
štátu, začiatok vojny…), no Šebo sa do analýzy
týchto udalostí nepustil. Zameriava sa na kaž-
dodenný život ľudí, na všedné historky. Všíma si
dianie v kultúre, filme, divadlách, neobchádza
kuriozity, ktoré priniesol život, drobné správy
zo športových udalostí tých čias… Nevynechá-
va ani povolania, ktoré pohltila minulosť, no
v tridsiatych rokoch boli na výslní. Zaujimajú
ho technické vynálezy (lietajúci vlak, elektric-
ká gitara, parkovacie hodiny, kopírka atď.), no
pripomína aj zabudnuté vynálezy, ktoré sa ne-
osvedčili (napr. rádioklobúk). Svet v tých časoch
písal aj svoju čiernu kroniku, ktorej pazúry ne-
vynechali ani život u nás (výbuch na Patrónke
v roku 1930, o rok neskôr požiar vo Vysokých
Tatrách, záhadná smrť maliara Zola Palugyaya
v roku 1936…). Juraj Šebo sa ani v tejto knihe
neodklonil od žánru „novinových drobničiek“,
v niekoľkých vetách ilustruje a pripomína zau-
jímavé udalosti.