Recenzia
Patrik Oriešek
01.06.2006

Kultúra. Interkulturalita. Translácia - Edita Gromová, Daniela Müglová - Nahliadnutia za zrkadlo tvorby

Nahliadnutia za zrkadlo tvorby

Edita Gromová – Daniela Müglová

Kultúra – Interkulturalita – Translácia

Myslenie o preklade (prekladaní) má na Slovensku pomerne dlhú tradíciu a silné zázemie. Konštantný záujem o túto disciplínu potvrdzujú aj tri pôvodné monografie, ktoré na Slovensku vyšli v roku 2005. Ide o práce Márie Kusej (Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru), Jany Rakšányiovej (Preklad ako interkultúrna komunikácia) a knihu Edity Gromovej a Daniely Müglovej (Kultúra – Interkulturalita – Translácia). Už názvy kníh jasne naznačujú, v akých súvislostiach sa na Slovensku o prekladaní rozmýšľa a kam slovenská a svetová translatológia smeruje. Kniha E. Gromovej a D. Müglovej má trochu špecifické postavenie, nezaoberá sa iba teoretickými problémami kultúrneho transferu, ale na veľmi širokom pozadí (lingvistika, kulturológia, antropológia, psychológia) manifestuje interdisciplinárny prístup k problematike. Autorky chápu transláciu ako jav multidimenzionálny, preto venujú rozsiahly priestor zdôrazňovaniu a ukážkam kultúrnych diferencií. V knihe nájdeme veľmi prehľadné členenie a jednoduché „definície“, ktoré sa budú páčiť najmä lenivejším študentom. Navyše je napísaná aj zrozumiteľne a skratkovito, preto môže slúžiť predovšetkým ako vstup do translatológie – potencionálni čitatelia by sa s ňou mali oboznámiť ešte skôr ako sa vrhnú na náročnejšie teoretické texty. Autorky ponúkajú prevažne kulturologické hľadisko na transláciu, čím čitateľa odbremeňujú od nadmerného a zbytočného teoretického balastu. V knihe sa viac dozvieme o psychologických a sociologických aspektoch medzikultúrnej komunikácie, videní sveta z hľadiska kognitívnych vied či kultúrnej antropológie, o úlohe prekladu v kontexte civilizačno-kultúrnych procesov na prelome tisícročia, problémoch tlmočenia, nových smeroch v translatológií konca 20. storočia a aktuálnych problémoch vznikajúcich pri prekladaní neliterárnych žánrov, ako napr. reklamných, inštitucionálno-právnych a úžitkových textov, názvov filmov a seriálov či textov pre masmédiá. Kniha by sa mala stať vhodnou pomôckou pre všetkých študentov prekladateľstva – tlmočníctva, ako aj pre všetkých laikov zaujímajúcich sa o preklad a tlmočenie.

Patrik Oriešek