Recenzia
Lucia Mattová
13.04.2010

Kultúrne tradície v poézii Josifa Brodského - Ildikó Drugová

Ildikó Drugová: Kultúrne tradície v poézii Josifa Brodského, Bratislava, Univerzita Komenského 2009

  Prvá slovenská monografia o jednom z najvýznamnejších európskych básnikov druhej polovice 20. storočia a dosiaľ poslednom ruskom nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru (1987) je plodom dlhodobého vedeckého záujmu autorky o poéziu Josifa Brodského. Monografia má tri časti: Život a tvorba Josifa Brodského, Duchovné hodnoty a kultúra v priestorových modeloch, Svet ako kniha. Od písmena k vesmíru poézie. Autorka sa pokúsila o pohľad z viacerých uhlov a cez rôzne optiky, zamerala sa na také prístupy, ktoré, vychádzajúc  z temer dôverného poznania Brodského textov, považovala za určujúce. 

  V prvej kapitole predstavuje I. Drugová čitateľovi J. Brodského nielen ako básnika, ale aj ako disidenta žijúceho v USA, ako profesora na rôznych amerických vysokých školách, ako dramatika, kritika či esejistu. Až „detektívne“ pútavým je čítanie o Brodského vzoroch v poézii, autorka pátra po konkrétnych zhmotneniach týchto inšpirácií vo veršoch a svoje zistenia argumentuje i autobiografickým materiálom. Srdcom monografie je druhá a tretia kapitola, ktoré sú spoločne zacielené na podstatu Brodského básnického vesmíru. V druhej kapitole Drugová uvažuje o opozíciách duchovné/materiálne (chrám/mesto), v tretej kapitole sa ponára do hĺbky grafickej, resp. zvukovej, roviny Brodského poézie, lebo obe sú navzájom úzko prepojené a hrajú aktívnu úlohu v Brodského systéme obraznosti. Autorkine závery v týchto kapitolách sú podložené Brodského tvorbou v origináli aj v dostupných slovenských prekladoch.

  Osoba a tvorba J. Brodského ostávajú do dnešných čias svojím spôsobom neobjaveným (a nedoceneným) bohatstvom a právom by si zaslúžili väčšiu pozornosť slovenského literárnovedného spoločenstva. Napriek tomu, že „máme“ knižný preklad Brodského (Ján Štrasser), môžeme s poľutovaním konštatovať, že slovenská literárnovedná reflexia sa mu venuje zatiaľ len sporadicky, a práve preto treba vecne, ale vysoko oceniť prínos tejto monografie, ktorá je odborne inšpiratívnym výsledkom nielen vedeckého a prekladateľského, ale i čisto ľudského/čitateľského záujmu I. Drugovej o básnickú tvorbu J. Brodského.

Lucia Mattová