Láska je jabĺčko - Rút Lichnerová

„…výber ponúka možnosť
vnímať text zo znásobenej
perspektívy, cez jeho
viaceré, neraz aj odlišné
interpretácie.“

Vydavateľstvo Tranoscius vydalo profilový výber z tvorby Rút Lichnerovej Láska je jabĺčko ako 5. zväzok edície Profily. Po výberoch z tvorby Petra Jaroša, Dušana Dušeka, Jána Beňa a Pavla Vilikovského tak máme možnosť zachytiť vývinový oblúk v tvorbe tejto výraznej autorskej osobnosti, uvidieť ju komplexnejším pohľadom.

Do profilového výberu editor Vladimír Petrík zaradil poviedky, novely a úryvky z rozsiahlejších próz z kníh V Kremenisku (1989), Šahíziho tabía (1994), Slepá rybka (1998), Rieka. Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej (2000), Anna Regina (2006), Hostina (2015) a poviedku, podľa ktorej nesie výber názov.

Profilové výbery vychádzajúce v tejto edícii majú dobre premyslenú koncepciu, neredukujú sa len na samotné vybrané texty, ako to niekedy vo výberoch býva, ale prinášajú aj rozhovory s autormi a ohlasy na ich diela. Nie je to nepodstatný moment, prostredníctvom recenzií, úvah či iných podôb reflektovania literárnych textov výber ponúka možnosť vnímať text zo znásobenej perspektívy, cez jeho viaceré, neraz aj odlišné interpretácie. Nesporne to obohacuje čitateľský zážitok a umožní čítajúcim (vychádzam z vlastnej čitateľskej skúsenosti) viesť dialógy už nielen so samotným literárnym textom, ale aj s jeho jednotlivými interpretáciami.

V profilovom výbere Láska je jabĺčko nájdeme v časti venovanej kritickým ohlasom štúdie Viery Žemberovej, Jána Kačalu a Michaely Jurovskej, recenzie Alexandra Halvoníka, Rudolfa Dobiáša, Ivana Kadlečíka, autorky týchto riadkov a analytický doslov zostavovateľa. Pri čítaní tejto časti publikácie som si uvedomila spomínanú možnú viacpohľadovosť na konkrétne texty, zaujímavé bolo sledovať, ako sa niekde rozbiehajú a inde zase stretávajú ich jednotlivé interpretácie.

Limitovaný priestor dovoľuje pristaviť sa len pri niektorých: v štúdii V. Žemberovej sa kladie dôraz najmä na sledovanie etických a noetických momentov vo svete Lichnerovej postáv (problém spravodlivosti, dobra, zla, pravdy), ako aj na mapovanie ich psychického sveta (emocionalita, pamäť – kontinuita zapamätaného), takisto dôraz na magickosť textov. M. Jurovská upriamuje pozornosť v Lichnerovej prózach okrem iného na vizuálne prvky, výrazovo-štylistickú čistotu, silu príbehu, a hoci číta Lichnerovú v kontexte súčasnej slovenskej aj európskej literatúry hľadajúc isté paralely, do popredia vyzdvihuje jej svojskosť. Nekonvenčnosť a originálnosť autorkiných próz oceňuje v doslove aj V. Petrík. Nepochybne zaujímavé sú – z predchádzajúcich sa zameraním sčasti vymykajúce – analýzy jazyka v autorkiných prózach, detailné rozbory charakteristických vetných konštrukcií a ich špecifík, ako ich nájdeme v štúdii J. Kačalu. K oceňovaným stránkam Lichnerovej tvorby, v ktorých sa zhodujú viaceré kritické ohlasy, patrí originalita, poetickosť, magickosť, symbolickosť, zmyslovosť, farebnosť, hudobnosť textov, a predovšetkým ich výrazná literárna kvalita.

Ďalším obohacujúcim prvkom vo výbere sú rozhovory, práve v tomto žánri môže dôjsť k odhaleniu aj takých dimenzií autorskej osobnosti, aké vo vybraných textoch nemusia byť priveľmi zjavné, najčastejšie ide o priblíženie jej ľudských stránok. V publikácii je zaradený rozhovor Vladimíra Petríka Obraz ozrejmujúci sa paradoxne tým, čo nie je z roku 2015 a rozhovor Jána Zaťka Tvorba ako hľadanie identity z roku 2006. Lichnerová v nich približuje genézu jednotlivých diel, naznačuje základné inšpirácie a motívy, ktoré viedli k ich napísaniu, ale dáva nahliadnuť aj do takých stránok svojho života, o ktorých sa nedozvieme z jej próz (za charakteristický pokladám napríklad autorkin „rukolapný príspevok“ k záchrane kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, s ktorou je spätá väčšia časť jej života a ktorá je často prítomná aj v jej tvorbe), napokon oba rozhovory sú priestorom aj pre osobné vyznania týkajúce sa autorkiných názorov, presvedčení, hodnôt.

Informatívnu hodnotu má kalendárium. Sprevádza nás autorkiným osobným i pracovným životom, a aj jej tvorbou. Hodnotný čitateľský zážitok z knihy možno podľa mňa pripísať nielen kvalite Lichnerovej próz, ale aj dobre premyslenej koncepcii profilového výberu Láska je jabĺčko.