Recenzia
Lucia Blažeková
24.05.2007

Lastovička vo fraku – Miroslav Válek – Bližšie k dieťaťu

Bližšie k dieťaťu

Miroslav Válek

Lastovička vo fraku

Bratislava, Kalligram 2006

Tieto verše Miroslava Válka v čase svojho vzniku znamenali zmenu v chápaní detskej literatúry. V tejto sumárnej podobe vychádzajú po prvýkrát. Zbierka je doplnená o dosiaľ neuverejnené básne a vybrané verše pre dospelých zo zbierok Zápalky, DotykyPríťažlivosť. Ilustrácie Mareka Ormandíka umocňujú kúzla a estetické žonglérstvo s veršami. Nie sú doplnkom, sú jednoliatou súčasťou. Hravý, nedidaktický prístup k detským čitateľom bol pre tvorbu Miroslava Válka príznačný. Autorským zámerom bol rozvoj detskej predstavivosti a obrazotvornosti. Za veršami sa ukrývajú inotaje a pobavenie. Je náročné brať dieťa ako rovnocenného partnera. Pre autora to znamená pozerať sa na svet detskými očami. Detský zrak a duša sú čisté a potrebujú objavovať. Miroslav Válek sa do detskej tvorby uviedol debutom Kúzla pod stolom. Prišiel a bol invenčný. Rozviazal viazaný verš, odľahčil knižný jazyk a pretavil ho do hovorovej podoby. Cez detskú hru nadviazal vzťah dospelý – dieťa, ktorý nezostal iba jednosmerný. Stále rešpektuje detskú fantáziu a zážitok z nej. Bez rozprávkovosti by sa fantázia nezaobišla. Válek upúšťal od klasickej štruktúry viazaného verša, v druhom pláne naznačuje invenciu aj v humoristickom ponímaní textu. Zbierku Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov tvorí osem básní o dopravných prostriedkoch. Po žánrovej a tematickej stránke je najpestrejšia. Nezabúda na hru s dieťaťom. Opäť prekypuje fantáziou a poeticky kóduje realitu. Jazyk a hovorovosť prinášajú sugestívne metafory, ktoré naberajú na intenzite aj pri estetickom zážitku u dospelého. Jeho tvorba pre deti je opozíciou voči dovtedy uzavretej básnickej tvorbe, ktorá sledovala viac výchovný zámer, než zvyšovať hodnotovú úroveň. Mňa si v detstve Válek získal básňou Panpulóni, k zbierke Do Tramtárie som sa dostala v dospelosti. Rozumela som jej ako dospelý človek, vedela som na ňu pozrieť aj z detského aspektu. Nelogickému som uverila veľmi rada, neskutočné som prijala ako farebné oživenie vyblednutej skutočnosti. V rozprávkovej krajine sa neskutočné stáva skutočným a nelogické nadobúda svoju opodstatnenú logiku. Všetky zbierky majú autorský, originálny nápad, vtip a čarovanie so slovami. Na humornom podklade stavia hru, ktorú konfrontuje s protikladmi – logika a nelogika, prirodzenosť a neprirodzenosť. Dobre namiešaná zmes je nonsensom, satirou a iróniou pre svet dospelých bez poetiky. Lastovička vo fraku je hodnotovo a esteticky vyvážená knižočka. 

Lucia Blažeková