Recenzia
Jana Orieščiková
04.05.2012

Lexikológia slovenčiny - Oľga Orgoňová – Alena Bohunická - Moderné skriptá

Moderné skriptá

V   kontinuite súčasných jazykovedných trendov vznikli na Katedre slovenského jazyka FiF UK v Bratislave vysokoškolské skriptá pre potreby zhrnutia teoretickej bázy lexikológie k praktickým cvičeniam s integráciou najnovších (jazykovo-kultúrnych) aspektov. Už titul vstupného textu skrípt Etnolingvistika a lexikálna interpretácia sveta naznačuje progresívnu metodologickú tendenciu narábania s lexikou ako s „konkrétnym prejavom obrazu kultúry slovenského etnika, nielen ako s abstraktným štruktúrnym prvkom, ,pripraveným‘ na potenciálne použitie“.

Vnímavé akceptovanie koncepcie prof. J. Dolníka (Lexikológia, 2003, 2007) rezonuje tematickým zameraním siedmich bohato a  systematicky štruktúrovaných kapitol. Prvotný vstup do lexikológie predstavuje kapitola Základné termíny lexikálnej sémantiky. Na stranách venovaných Monosémickej lexike (2.  kap.) dopĺňajú autorky známejšie teórie analýzy lexikálnych významov (komponentovú, prototypovú) o  etnolingvistický dialóg definície významu. Otázke viacvýznamových lexém i bližšie špecifikovaným obsahovým vzťahom v rámci polysémantov sa venujú autorky v kapitole Polysémická lexika. Pri koncipovaní učebných textov neobišli ani tradičnú tému rozvíjania slovnej zásoby – Derivatológiu. Členenie lexiky podľa rozličných tradičných parametrov – spisovnosť, štýl, čas, pôvod – predstavuje široko rozvetvenú paletu v  rámci Suprasémantiky lexikálnych jednotiek. Kapitolu dotvárajú myšlienky o cudzosti ako interpretácii (kultúrnej a  jazykovej) inakosti, ktorá v  súčasných kultúrno-interpretačných intenciách predstavuje východisko veľmi mladej (málo frekventovanej) xenolexikológie (širšie xenolingvistiky). Stručný prehľad stratégií výkladu lexikálnych významov v našich primárnych slovníkoch (napríklad Krátky slovník slovenského jazyka) je reflektovaný a doložený mnohými ukážkami v  šiestej kapitole Lexikografia a výklad významu.

Načrtnuté tematické celky poslúžia záujemcovi ako východisko záverečných aplikačných cvičení. Rozmanito postavené otázky v aplikačnej časti sú predpokladom zvyšovania kompetenčnej či interpretačnej úrovne študentov. Publikácia je dostupná aj v elektronickej podobe na http://stella.uniba.sk/texty/OOAB_lexikologia.pdf.