Lexikón slovenských žien

Lexikón slovenských žien

(zodpovedný redaktor Augustín Maťovčík)

Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, Martin 2003

Začnem vyznaním: s veľkou radosťou som z viacerých profesionálnych aj osobných − dôvodov uvítala prácu autorského kolektívu, ktorý pod vedením riaditeľa Národného biografického ústavu Augustína Maťovčíka pripravil unikátnu publikáciu – Lexikón slovenských žien. Takýto typ publikácie u nás dosiaľ absentoval, hoci – ako ukazuje aj vydaná publikácia – ženy mali a majú na Slovensku svoj nezanedbateľný podiel na kultúrnej tvorbe. Málo sú známe v širšom okruhu fakty, že aj v minulosti naše ženy účinkovali vo verejnej sfére (najčastejšie na princípe nezištnej, dobrovoľnej práce), zanechali stopy v literatúre, výtvarnom umení, hudbe, ale aj vo vede, či v spoločenskoprospešnej práci. Netreba azda pripomínať, že tento ich podiel ostával veľmi často nedocenený alebo aj nezaznamenaný, nezriedka sa traduje predstava, že participácia žien na kultúrnom živote bola najmä v histórii minimálna, ba dokonca neraz sa takýto skreslený fakt používa ako argument dokazujúci, že ženy sú intelektuálne menejcenné či menej kreatívne, menej schopné podieľať sa na kultúrno-verejnom živote − aj preto je vydávanie takýchto publikácií záslužným počinom, ktorý vyvracia klamné, diskriminujúce predstavy. Dodám ešte, že podobne koncipované lexikóny, resp. encyklopédie orientované na ženské osobnosti toho-ktorého národa možno nájsť na kníhkupeckých pultoch v mnohých krajinách Európy či v Amerike. Pri pohľade na ne som zakaždým pocítila ľútosť, že ženy u nás ešte len čakajú na takéto objavné, oceňujúce pohľady. Na mnohých univerzitách (nielen v západnej časti sveta) došlo v posledných desaťročiach k intelektuálnemu pohybu nasmerovanému na ,,nové čítanie histórie”, pre ktoré je charakteristické objavovanie žien, ktoré v niečom vynikli, podieľali sa na spoločenskom pokroku − ponajviac v oblasti kultúry, no ktorých prínos spravidla nevošiel do učebníc. Vznikajú tak publikácie z oblasti literárnej histórie, histórie výtvarného umenia, divadla, spoločensko-politických organizácií, ktoré poskytujú rozšírený (a spravodlivejší) záber na ľudské dejiny.

So sympatiou môžeme sledovať široký záber autorského kolektívu, ktorý do Lexikónu slovenských žien zahrnul vedkyne, lekárky, vysokoškolské učiteľky, spisovateľky, prekladateľky, výtvarníčky, hudobníčky, knihovníčky, organizátorky spoločenského a kultúrneho života, herečky, športovkyne, účastníčky odboja, pracujúce v politike a v rôznych hnutiach, ale aj rehoľníčky, ktoré sa venovali charite, kultúre, sociálnej práci. Rovnako sympatické je, že do zorného uhla sa dostali aj ženy iných národností, ak časť života strávili na našom území, resp. prejavovali o nás a našu kultúru dlhodobý záujem, propagovali našu kultúru v zahraničí, mali s jej predstaviteľmi živé kontakty a pod. Myslím, že prístup autorského kolektívu bol veľmi svedomitý, ich bádanie smerovalo do najrôznejších oblastí nášho spoločenského života, aby sa podarilo zachytiť aspoň najvýraznejšie stopy po aktivitách našich predchodkýň, ale aj súčasníčok. (Zároveň predpokladám, že v rámci čitateľských ohlasov získa autorský kolektív ešte ďalšie informácie o ženských osobnostiach, ktoré by si zaslúžili miesto v Lexikóne a že tieto podnety spracuje pri reedícii publikácie).

Zostaviť takýto lexikón celkom iste nebolo ľahkou úlohou, autorský kolektív sa na ňu pripravoval dlho, ako hovorí v predslove zodpovedný redaktor A. Maťovčík, dokumenty sa na pôde vtedajšieho Biografického ústavu Matice slovenskej, dnešného Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine zbierali od sedemdesiatych rokov minulého storočia, a to v súvislosti s tvorbou Slovenského biografického slovníka, ale aj ďalších biograficky orientovaných publikácií.

Cieľom autorského kolektívu bolo čo najúplnejšie zaznamenať celú škálu pôsobenia slovenských žien, ktoré svojou činnosťou presahovali rámec regiónu a ktorých život sa ukončil do roku 2000. Náročný zámer sa celkovo podarilo splniť a lexikón s ôsmimi stovkami štruktúrovaných hesiel poskytuje obohacujúci pohľad na naše dejiny aj na našu súčasnosť. Som presvedčená, že po tejto jedinečnej publikácii siahnu nielen odborníci, ale že zaujme aj širšie čitateľské kruhy.

Etela Farkašová