Recenzia
Katarína Mikluščinová
13.09.2011

Lexikón stredovekých miest na Slovensku

Zost. Martin Štefánik, Ján Lukačka
Bratislava, Prodama 2010

Oddelenie stredovekých dejín Slovenska Historického ústavu SAV zavŕšilo trojročnú prácu na projekte Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja a pracovalo na ňom 20 autorov – historikov, archivárov SAV, z univerzitného prostredia a ďalších inštitúcií. Výsledkom ich úsilia je vyše 600-stranová publikácia, ktorá sumarizuje všetky doteraz známe pramene i najnovšie výskumy k vybraným 47 mestským lokalitám na Slovensku, zodpovedajúcim kritériám mesta v stredoveku. Voľba nebola jednoduchá a vyžadovala si pozorné a hlbšie posudzovanie kritérií „mestskosti“ a revidovanie pôvodného zoznamu. Počas výskumu sa totiž ukázalo, že niektoré mestá, čo dostali mestské privilégiá, sa prestali rozvíjať, alebo sa vyvinuli iba sčasti.Publikácia prináša informácie o mestách v rôznom rozsahu (podľa stavu spracovania miestnych dejín), ale v pevne stanovenej štruktúre. Heslá sú zoradené do 11 kapitol, tie sú rozčlenené na viacero častí o nasledovných stredovekých lokalitách: Bánovce n. Bebravou, Banská Belá, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Beckov, Bratislava, Brezno, Dobrá Niva a Babiná, Gelnica, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Krupina, Levoča, Ľubietová, Modra, Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto n. Váhom, Partizánska Ľupča, Podolínec, Prešov, Prievidza, Pukanec, Rimavská Baňa, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senica, Skalica, Smolník, Spišská Nová Ves, Spišská Sobota, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Starý Tekov, Šamorín, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Veľký Šariš, Zvolen, Žilina. Každé heslo tvorí: oficiálny názov mesta v slovenčine, súčasné pomenovanie v nemčine a maďarčine, názov (od najstaršej zachovanej písomnej zmienky o meste, ďalšie názvy a verzie, etymológia názvu), poloha mesta a prírodné podmienky (geologické podmienky, chotár, stredoveká cestná sieť, mýtne stanice), najstaršie osídlenie (stopy po osídlení, archeologické nálezy a iné doklady), vznik a formovanie mesta, mestské privilégiá, mestské právo (typ mesta, hospodársko-politický kontext vzniku mesta), stavebný vývoj a topografia mesta (formovanie mestského jadra a predmestí, charakter zástavby, opevnenie, architektonické a umelecké pamiatky), významné udalosti (chronológia s uvedením krížových odkazov na ďalšie kapitoly, kde sú udalosti rozpracované), demografický vývoj a etnické pomery, hospodárske aktivity, správa mesta (zoznam richtárov do roku 1526), osobnosti mesta (počty študentov študujúcich na univerzitách), cirkevné dejiny.Každé heslo má svojho autora (v troch prípadoch dvoch autorov), v závere poznámky a stručné anglické resumé, ktoré zohľadňuje vyššie uvedenú štruktúru hesla. Pri tvorbe hesiel sa dodržiavala zásada – nielen zdokumentovať dostupné údaje, ale umožniť aj ich spätnú kontrolu prostredníctvom poznámkového aparátu. Publikáciu dopĺňa bohatý vedecký aparát (vyše 7 tisíc poznámok s desiatkami tisíc odkazov na pramene a literatúru), čo dokumentuje rozsah prác na dejinách stredovekých miest a zároveň ju zaraďuje k priekopníckym dielam slovenskej vedeckej literatúry i stredoeurópskej medievalistiky.Originálna práca si vyžiadala aj mimoriadne koordinačné úsilie zostavovateľov. Publikácia dokazuje, že počtom i hustotou miest patrilo Slovensko medzi najvyvinutejšie územia Uhorska, čím je prínosom nielen pre naše dejiny a dejiny príslušných regiónov, ale aj kvalitným východiskom pre ďalšie spracúvanie dejín miest na Slovensku.