Recenzia
Henrieta Stankovičová
13.09.2004

Literatúra a politika po slovensky

 

S nadhľadom o literatúre

Štefan Drug: Literatúra a politika po slovensky

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2003

  Zaujímavé dielo Štefana Druga sa venuje literárnej situácii po rokoch 1945 a 1948 a zároveň mapuje obdobie po roku 1989. Podľa týchto časových a politickým medzníkov, nie však medzníkov literárnych v pravom slova zmysle, je kniha rozdelená na dve základné časti.

  Prvá z nich, pod názvom Od Hosana po Ukrižuj ho!, sa venuje obdobiu po rokoch 1945 a 1948 a následnej literárnej situácii. Jej štyri kapitoly: Nová literatúra a umenie podľa Nového slova 1945, Literatúra v Matici slovenskej (jeseň 1945), Elán 1946 – 1947 – pokus o alternatívu?, Čo sa to dialo po „víťaznom februári“? v skutočnosti štyri samostatné štúdie, či recenzie, ktoré autor publikoval už v rokoch 1996 – 1999 v rôznych periodikách. Vo všetkých z nich vystupuje ako naslovovzatý odborník: s prehľadom a nadhľadom pracuje s dokumentami, a to nielen literárneho, literárnovedného či literárnokritického charakteru, ale aj s politickými a spoločenskými udalosťami. Neváha konfrontovať skutočnosť s niekdajšími vžitými (či skôr vnútenými) faktami, pričom dáva aj čitateľovi možnosť vytvoriť si objektívny obraz o literárnej situácii v danom období.

  V druhej časti O literárnom a inom vajataní po „nežnej“ sa nachádza osem recenzií a štúdií, ktoré (až na jednu) boli už uverejnené skôr, v rokoch 1989 až 2000. Sú to: Významný edičný čin, ale..., Cesta do hlbín ruskej (i slovenskej?) duše, Dvakrát o Clementisovi nejubilejne (práve táto štúdia je prvýkrát publikovaná až v tomto diele), Východ či Západ, Musel emigrovať J. C. Hronský?, Dosť Novomeského! Z literárnych sporov po novembri 1989, Oslavy s trpkastou príchuťou. Venuje sa v nich nielen spoločenskej a politickej situácii po roku 1989 a ich markantnému vplyvu na literatúru, ale aj aktuálnym literárnym činom. Napríklad vydaniu prekladu diela Ľ. Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti, jubileu V. Clemetisa a reakciou literárneho sveta naň, či určitým snahám o odsunutie L. Novomeského z literatúry.

  Osobitý význam má práve štúdia Z literárnych sporov po novembri 1989. Štefan Drug v nej veľmi citlivo, no zároveň presne zreferoval o niektorých problémoch a tendencie na poli literatúry, ktoré sa objavili v priebehu siedmich rokov po tzv. nežnej revolúcii. (Prvýkrát bola publikovaná v roku 1997.) Prispel tak k vytvoreniu lepších možností na uchopenie tohto síce mladého, no o to neprehľadnejšieho obdobia, v ktorom sa krížilo niekoľko tendencií. Opäť dokázal ponechať dostatočný interpretačný priestor pre samotného čitateľa s dôsledným radením faktov a informácií.

  Zo všetkými textami knihy Štefana Druga sa skrýva odbornosť a nadhľad, čím sa zvyšuje objektivizácia jeho práce a zväčšujú sa konotačné hranice pre čitateľa.

Henrieta Stankovičová