Recenzia
Andrea Žačoková
07.12.2007

Ľubica Kobová - Zuzana Maďarová - Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou - (Konečne) analýza parlamentných volieb 2006 z rodového hľadiska

Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou

(Konečne) analýza parlamentných volieb 2006 z rodového hľadiska

Ľubica Kobová -- Zuzana Maďarová
Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou

Bratislava, Aspekt 2007
Volebné kampane sa zvyčajne analyzujú z rozličných hľadísk, z rodového však len veľmi výnimočne. Preto treba oceniť projekt záujmového združenia Aspektu Voľby do NR SR v roku 2006 – rodové aspekty, ktorého výsledkom je aj táto publikácia. Jej autorky načrtávajú spôsob výberu kandidátok a kandidátov na kandidačnú listinu, volebný systém na Slovensku a zastúpenie žien v politike. Zaujímavá je rodová analýza volebných programov a kandidačných listín niektorých subjektov, poteší analýza mediálnej prezentácie političiek, no jej výsledky rozhodne nepotešia. V stručnom a výstižnom článku sa dozvieme, kedy je zobrazovanie političiek a politikov stereotypné. Novinárky a novinári sa môžu podučiť, ako „písať“ (nielen písať) rodovo citlivo o političkách a politikoch. Recipienti a recipientky by tiež mali poznať tieto pravidlá, aby vedeli odhaliť ich (prípadné) nedodržiavanie. Jeden z článkov analyzuje dve vysielania konkrétnej rozhlasovej relácie v predvolebnom období – s hosťom Rudolfom Zajacom a hostkou Monikou Beňovou. Je vynikajúcim príkladom stereotypného zobrazovania politikov a političiek. Publikácia ponúka aj „stručné zhrnutie“ tejto témy vo forme prehľadných tabuliek a zoznamov – počet kandidátov na listinách jednotlivých subjektov a podiel kandidujúcich žien, menný zoznam všetkých kandidátok a ich umiestnenie na listinách a menný zoznam poslankýň, ktoré sa dostali do parlamentu.

Nezanedbané voľby, zanedbané slová a čísla

Výskum, na ktorý sa podujali autorky publikácie, je naozaj jedinečný. Má však niekoľko nedostatkov. Tie menšie by sa dali prehliadnuť. Medzi také patrí zopár gramatických chýb. Rušivo v knihe pôsobia aj nesprávne výrazy kandidátna listina kandidátka (výraz kandidátka ako nesprávne označenie kandidačnej listiny sa mieša so správnym výrazom pre kandidujúcu ženu). Čo sa však prehliadnuť nedá, je narábanie s číslami. V dvoch prípadoch ide len o drobné nedostatky – nesprávne zaokrúhlený údaj a uvedenie nesprávneho údaju, pri ktorom však autorky citujú pôvodný zdroj. Zásadným nedostatkom publikácie sú zavádzajúce čísla, ktoré majú vyjadrovať percentuálny podiel žien v prvej polovici a prvej štvrtine kandidačných listín (s. 98). Logické je vyjadriť percentuálny podiel žien v prvej polovici (resp. štvrtine) listiny v porovnaní s počtom mužských kandidátov na týchto miestach (ako to bolo aj v publikácii Hlasy žien, Aspekt 2002, s. 68). Táto publikácia uvádza percentuálny podiel žien v prvej polovici (štvrtine) ako číslo, ktoré je vyjadrením podielu žien v prvej polovici (resp. štvrtine) k celkovému počtu členov kandidačnej listiny (!). Takéto údaje reálne nič nehovoria, sú skresľujúce a diametrálne odlišné od reálnych čísiel. Ako príklad uveďme Alianciu nového občana, ktorá mala na kandidačnej listine 50 žien z celkového počtu 150 kandidátov, t. j. 33,3 %. V prvej polovici listiny bolo 25 žien, t. j. 33,33 %. Publikácia uvádza údaj 16,7 %. V prvej štvrtine bolo 11 žien, t. j. 29,33 %. Podľa tejto publikácie ich však bolo 7,3 %. Tabuľka na s. 22 pritom vyhodnocuje parlamentné voľby 1998 a 2006 aj podľa tohto ukazovateľa, pričom porovnáva údaje, ktoré vznikli na základe rozličných vstupných dát, a teda sú neporovnateľné.

Andrea Žačoková