Marián Hatala príjemne prekvapil svojou najnovšou zbierkou intímnej lyriky ĽúbOstnato (Trio Publishing) s podtitulom Tri kapitoly o láske. Touto knižkou tematicky vybočil z línie zanieteného glosátora aktuálnych spoločenských problémov. Hatala si už od debutu zachováva charakteristické črty svojho rukopisu. Kriticky reflektuje kontroverznú súčasnosť s účinnou dávkou irónie a sarkazmu. Jeho prednosťou je pohotová schopnosť vyhmatať a pomenovať horúcu podstatu premenlivých udalostí. Dobové súvislosti vníma s naliehavým postojom znepokojeného pozorovateľa. Aj napriek závažnosti vyberaných tém disponuje ľahkosťou, úsečnou skratkovitosťou a slovnou ekvilibristikou s dôrazom na komunikačnú zložku. Jeho básne svojou formou pripomínajú zhutnené príbehy napísané zrozumiteľným jazykom.

Aj v tejto zbierke dominuje Hatalova poetika všedného dňa a jeho najbežnejších rituálov. Ako vyplýva zo samotného titulu, ľúbostnú polohu predstavuje vášeň aj bolesť. Obidva protipóly vykazujú tesnú príbuznosť, dokonca sa môžu prelínať. Nie je to teda len opojné vzplanutie a bezbrehá rozkoš, ale aj odkrývanie každodenných nástrah v rutinných vzťahoch. Opakom vzplanutia je odcudzenie, ktoré sa vynára ako prirodzená súčasť vzťahového vývinu. Treba však podotknúť, že u Hatalu prevláda stmeľujúci a harmonizujúci pohľad. Citlivo posudzuje rozdielnu optiku muža a ženy a nachádza v nej priesečníky. Kultivovane narába s motívmi erotického očarenia a nemiznúceho obdivu k ženskej kráse a nahote. Žena v Hatalovom podaní stelesňuje základnú istotu, existenčnú nutnosť a trvalú pokoru. Jeho lyrický subjekt si uvedomuje doliehajúcu životnú tieseň, ktorú zmysluplne vypĺňa nezastupiteľné postavenie ženy. Autor kladie dôraz na otvorené konce básní. Pointa má pre neho nenahraditeľný význam a často ju zvýrazňuje nápaditým grafickým stvárnením. Škoda, že na niektorých miestach podľahne publicistickému žargónu, uvravenosti a banálnemu poklesnutiu. Hatalovské iskrenie potom stráca na intenzite a takáto báseň sa ráta len do počtu.

Zbierka
ĽúbOstnato prináša pútavú a čitateľsky vďačnú poéziu, ktorá obnažuje najhlbšie vášne človeka. Milujúceho a milovaného, uvažujúceho a bilancujúceho. Starostlivo upravená knižka s jemnými ilustráciami Ľuba Gumana uspokojí oko a dušu každého záujemcu o vyváženú básnickú výpoveď.