Recenzia
Ján Bábik
29.11.2016

Ľudovít Štúr ako novinár - Fraňo Ruttkay

Ľudovít Štúr ako novinár
Dejiny slovenskej žurnalistiky, ktoré prednášal Fraňo Ruttkay, boli pre mnohých poslucháčov katedry žurnalistiky nočnou morou. Profesor totiž trval na tom, že dobrý novinár nemá informovať len o aktuálnom stave spoločnosti, ale mal by poznať aj historický kontext a súvislosti. Z tohto dôvodu kládol veľký dôraz na to, aby budúci novinári ovládali aj históriu a literatúru. K reflexii dejín slovenskej žurnalistiky prispel vedeckými výskumami, bol autorom početných skrípt, život a dielo významných slovenských novinárov spracoval v dvojzväzkových Novinárskych osobnostiach a v publikácii Daniel G. Lichard a slovenské novinárstvo jeho doby. Jeho najobľúbenejšou postavou našej histórie
i žurnalistiky bol nesporne Ľudovít Štúr – minulý rok sme oslávili 200. výročie jeho narodenia a 12. januára sme si pripomenuli i 160. výročie jeho úmrtia. Pri týchto príležitostiach vyšla vo Vydavateľstve Slovart v spolupráci s TASR Ruttkayova kniha Ľudovít Štúr ako novinár.

O Štúrovi a jeho mnohostrannej činnosti sa napísalo už množstvo monografií a vedeckých prác, ktoré sa zameriavali najmä na jeho politickú činnosť a jazykovedné, literárne a filozofické dielo. Fraňo Ruttkay predstavuje Ľudovíta Štúra ako výraznú novinársku osobnosť, ako zakladateľa modernej slovenskej žurnalistiky. Hoci aj pred Štúrom boli pokusy vydávať slovenské noviny, zväčša to neboli v pravom zmysle politické noviny, ale skôr literárne časopisy s dlhšou periodicitou, v ktorých boli aj politické články, a noviny nemali ani dlhý život. Až na stránkach Slovenských národných novín, ktoré Ľudovít Štúr založil a v rokoch 1845 – 1848 vydával, sa šírili dvakrát do týždňa politické názory mladej
slovenskej demokratickej generácie. Zohrávali aj dôležitú úlohu v uvádzaní nového spisovného jazyka do praxe a prostredníctvom prílohy Orol tatranský sa predstavovala i nastupujúca literárna generácia a jej tvorba.

Ruttkay dokumentuje Štúrove prvé dotyky s tlačou, spoluprácu na redigovaní Palkovičovej Tatranky, ale i jeho neúnavný a neľahký boj za povolenie vydávať prvé politické noviny v rodnej reči. Ruttkay oboznamuje čitateľa so Štúrovými polemikami na stránkach Slovenských národných novín o politických, sociálnych a národných otázkach i s bojom s bdelou a ostražitou cenzúrou, ktorá mu neraz zväzovala ruky. Podčiarkuje najmä, že jeho zásluhou mohla byť úzka vrstva slovenskej inteligencie v druhej polovici 40. rokov 19. storočia informovaná vo vlastnom jazyku o vtedajších politických i národnostných zápasoch. V novinách sa publikovali Štúrove plamenné reči na uhorskom sneme i jeho úvodníky politického, filozofického, kultúrneho i hospodárskeho zamerania. V jednotlivých článkoch bojoval za politické reformy, sociálne i kultúrne pozdvihnutie širokých vrstiev, za ľudové školstvo v národnom jazyku. Kniha je doplnená aj o hodnotnú obrazovú prílohu i ukážky zo Štúrovej publicistickej tvorby.