Luteráni - Ivana Havranová

Ivana Havranová je autorka, ktorá sa nezameriava iba na jedinú oblasť tvorby či na jeden umelecký žáner. Písala scenáre pre televíziu, poviedky pre deti a  dospelých a pripravila aj viacero rozhovorov. Na tvorivom konte má dvanásť kníh, z toho päť kníh poviedok a niekoľko románov zo života žien. V minulosti pôsobila aj ako vydavateľka viacerých časopisov (Maxi super, Fiškál, Lišiak a iné).

Knihou Luteráni (Marenčin PT 2014) svojím spôsobom nadväzuje na titul Slavomíry Očenášovej, ktorá pred rokom vydala knihu rozhovorov s  osobnosťami, spojenými s evanjelickou cirkvou augsburského vyznania, nazvanú Život, viera, umenie. Ivana Havranová sa tematicky zamerala na okruh evanjelických osobností, to znamená na ľudí pôsobiacich zväčša v umení či príbuzných oblastiach. Posilnil ju poznatok, že v  slovenskej spoločnosti žije viacero evanjelikov, ktorých myšlienky môžu obohatiť celú spoločnosť. Rozhovory s  nimi na tému duchovného života však v  médiách absentujú. Autorka si vytypovala dve desiatky respondentov (iba troch z nich nájdeme v oboch knihách Očenášovej i Havranovej: M. Bázlik, Ľ. Feldek a J. Sarvaš). Vo svojich otázkach sa zamerala na hľadanie koreňov ich luteránstva, na podstatu ich náboženstva. Okrem toho sa pýtala na detstvo, vplyv rodinnej výchovy na ich vieru v Boha, na cestu životom a hľadala priesečníky súvisiace s  vierou. Z  rozhovorov vyplynulo, že viera v  Boha v  prevažnej miere vyplýva z  rodinnej výchovy a  prenášala sa z  pokolenia na pokolenie. Z viacerých odpovedí zaznelo aj čosi intímne, predstavujúce osobnosť aj inak, než ako sa javí na verejnosti (Eva Mária Chalupová: „Každé ráno, keď sa zobudím, kolenačky sa modlím k Bohu a ďakujem za všetko... Moja viera v Boha. To je moja najväčšia opora.“). Ivana Havranová v knihe Luteráni zdôraznila to, čo v úvode napísal evanjelický teológ a jej syn Michal Havran: „Byť luteránom predstavuje životný pocit, schopnosť premeniť stav izolácie na miesto kontemplácie, snahu dostať zo seba to najlepšie a istý perfekcionizmus.“