Recenzia
Jana Orieščiková
25.04.2013

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy
Editorky: Andrea Haburová, Zuzana Lorková
Stimul 2012

 

Zborník Mladá rusistika – nové tendencie a trendy vznikol ako výstup z premiérového ročníka konferencie mladých rusistov, ktorá sa konala 5. októbra 2012 na Katedre ruského jazyka a literatúry FF UK v Bratislave.

Príspevky autorov z rôznych akademických pracovísk – Masarykovej univerzity (Brno), Karlovej univerzity (Praha), Univerzity Palackého (Olomouc), Unicorn College (Praha), Univerzity Eötvösa Loránda (Budapešť), Segedínskej univerzity (Segedín) a Tallinnskej univerzity (Tallinn) – editorky rozdelili do štyroch tematických okruhov: lingvistického, literárnovedného, translatologického a historicko-kultúrneho.

Nové pohľady na starý ruský jazyk (S. Oplatek) aj v komparácii so starým českým jazykom (O. Ushakova), rusko-českú frazeológiu (M. Pavlasová, P. Fojtů), ale aj metodiku výučby ruského jazyka ako cudzieho (J. Konečný, V. Kaplanová) rezonujú v najpočetnejšom – lingvistickom okruhu príspevkov. Spomedzi interpretačne ladených literárnovedných príspevkov, reflektujúcich ruskú literatúru 20. a 21. storočia, zaujíma solitérne postavenie príspevok A. Haburovej, ktorý ako jediný reprezentuje ruskú literatúru (poéziu) 19. storočia. Autorka na materiá li básnických textov A.  A.  Feta poukazuje na pestrofarebné podoby jari ako na jeden z  kľúčových pilierov obraznosti fetovskej poézie. V translatologickej sekcii figuruje text M. Kotáskovej s témou Problematika prekladu frazeologizmov (na materiáli umeleckej literatúry). Zborník uzatvára posledný trojuholník navonok rôznorodých príspevkov, avšak aktuálnych pohľadov na historicko-kultúrne témy (S. Nagy, N. Cingerová, V. Knapcová).

Publikácia s výsledkami záujmov mladých rusistov môže poslúžiť ako materiál pre odborníkov nielen v oblasti rusistiky, ale aj slavistiky. Je dostupná v elektronickej podobe a tiež na stránke knižnice FF UK (http://stella.uniba.sk/texty/AHZL_rusistika1.pdf) .

Takéto stretnutie mladých vedeckých pracovníkov-rusistov, resp. slavistov, môže poskytovať čoraz novšie pohľady na jazyk, literatúru, históriu a kultúru ruskej proveniencie. Čitateľa však možno prekvapí absencia rusko-slovenských porovnávacích aspektov, čo by poukázalo na zjednocujúci prvok či, naopak, na špecifiká daných kultúr.