Recenzia
Miroslava Kuracinová Valová
20.12.2016

Môj život so svätými - James Martin SJ

Preklad Lucia Sekerová / Dobrá kniha 2016

Skoro každý čitateľ
dospieva v určitom
stave zrelosti do
štádia, keď po-
trebuje v knihách
n ájs ť n ie čo a ko
zrkadlo, paralelu,
kon f r ont ác iu č i
a n a lý z u s vojich
životných skúse-
ností, problémov
či vzťahov. To ob-
dobie sa kryje s čítaním životopisov či non-fi ction
denníkových zápiskov, málokto však k svojmu
životu hľadá parafrázu v životoch/životopisoch
svätých. Samotná „svätosť“ ich stavia na pie-
destál sochy v kostoloch a vzďaľuje aj priemerné-
mu kresťanovi, nieto ešte ateistovi. No ak patríte
do kategórie pochybujúcich či hľadajúcich, tak
sú vám tieto „sochy“ bližšie, ako si myslíte.
Práve takýto pohľad na svätých (ako ľudí po-
chybujúcich či hľadajúcich, či v prvom rade ako
ľudí) ponúka kniha Môj život so svätými ame-
rického spisovateľa, jezuitu Jamesa Martina. Po
jeho predchádzajúcich bestselleroch Jezuitský
návod (takmer) na všetko a Radosť, humor, smiech
a ich miesto v (duchovnom) živote, je to už jeho tretí
titul z vydavateľstva Dobrá kniha. Nejde však
o typický „súpis“ životov svätých, dôraz je práve
na prívlastku „môj“. Ten je spojivom osemnástich
kapitol, ktoré refl ektujú jednotlivé obdobia živo-
ta pátra Jamesa Martina SJ spojené so životmi,
vierou a prácou (dielom) jednotlivých svätých
od najstarších čias (Panna Mária, Jozef, Peter)
až po dnešok (Dorothy Dayová, Matka Tereza,
Ján XXIII., ale aj pre nás málo známi Ugandskí
mučeníci či generálny predstavený jezuitov Pedro
Arrupe).
Autorov život sa v mnohom podobá tomu
nášmu. Aj keď málokto z nás je americký jezuita,
skoro všetci bývame samoľúbi, pohodlní alebo
sme hypochondri. A často chceme mať svoje do-
konalé životy úplne pod kontrolou a veľmi nás
zraňuje, keď to tak nie je. James Martin vyštu-
doval ekonómiu, no jeho ideálny pracovný život
ho nenapĺňal, preto sa pod vplyvom relácie o tra-
pistickom mníchovi Thomasovi Mertonovi začal
hlbšie zaujímať o vieru a rozhodol sa vstúpiť do
Spoločnosti Ježišovej. Počas jezuitskej formácie
pracoval napríklad ako pomocník v chudobnej
štvrti Chicaga, v utečeneckom tábore v Afrike,
v cirkevnej škole na Jamajke... Jeho kňazský život
ho dostal na mnohé ďalšie zaujímavé miesta a do
situácií, ktoré mali jedno spoločné: všade zakúšal
prítomnosť či paralelu s veľkými osobnosťami
kresťanského života.
Môj život so svätými je hlavne refl exiou Mar-
tinových životných skúseností, videných skrz
autorovi vlastnú sebairóniu a osobitý humor, a ten
robí knihu prístupnou naozaj každému. Pridanou
hodnotou je ponor do kresťanskej kultúry, mys-
tiky, duchovnosti prostredníctvom ľudí, ktorí
ju formovali a tvoria aj cez jej nie jednoduché
„vyrovnávanie sa“ s požiadavkami sveta a nových
čias. Dôležité je, že to, čo autor nachádza pre seba,
a tým pádom aj pre čitateľov vo svojom živote so
svätými, je ich podobnosť s nami: bolesti, slabos-
ti, trápenia, hriechy, pocit prázdnoty. Práve cez
túto skúsenosť nám môžu byť blízki a motivovať
nás k trpezlivému realizovaniu svojho vlastného
poslania aj napriek tomu, že sa javí byť bez vidi-
teľných úspechov. Aby sme, či už s vierou v Boha,
alebo bez nej, boli naplnení vďakou, nádejou, dô-
verou a hlbokou životnou radosťou.