Recenzia
27.12.2006

Mytológia - Náš tip

Mytológia

Mýty, povesti a legendy

Z anglického originálu preložil kolektív prekladateľov

Fortuna Print Praha, o. z. Bratislava 2006

     V kultúrnom kontexte nášho sveta majú mýty, povesti a legendy azda ešte väčší význam ako v časoch svojho vzniku, keď vytvárali, formovali a udržiavali civilizácie, ľudské spoločenstvá a národy. Náš svet rozkrútený agresiou racionality síce na ne nezabudol, ale zostali preň prinajlepšom ušľachtilým zdrojom poézie, ktorá nám v reálnom živote chýba a ktorej silu sme schopní obdivovať, no už menej vnímať ako stále aktívny zdroj kultúrnej kreativity. Lebo je to skutočne tak: zabúdať na mýty, legendy a povesti je to isté ako zabúdať si klásť veľké otázky, zabúdať myslieť a preciťovať svoj vlastný život a prebúdzať sa iba do každodennej prítomnosti bez začiatku a konca. Mýty a legendy sa tvorili tisícročia a ich rozprávači do nich vkladali nielen staré predstavy o najzásadnejších otázkach bytia, ale i svoje sny a túžby. Koexistencia starého, nového a ešte neexistujúceho vytvárala podivuhodne presvedčivé príbehy, ktoré majú v zásade rovnakú podstatu, ale líšia sa do takej miery, že sa na seba ani nepodobajú. Mytologické príbehy rozličných civilizácií sú dôkazom, že rôznosť bola odjakživa najbytostnejším spôsobom života a  ani tisícročia na tom nič nezmenili. Preto aj nové tisícročie vykazuje zvýšený záujem o staré mytologické poklady, či už v slovnej, výtvarnej alebo hudobnej forme, ktorých život sa neskončil zapísaním do kameňa, dreva alebo na papier, ale pokračuje v ďalších rozprávaniach a prerozprávaniachAj nové tisícročie sa musí raz spýtať, o čo človeka ochudobnila materiálna bohatosť, a odpoveď bude možno hľadať práve v týchto svedectvách o dávnych kultúrach.

     V poslednom desaťročí vyšlo na Slovensku nie práve málo kníh s mytologickou tematikou. Kniha Mytológia preložená z anglického originálu z roku 2003 bude isto unikátom v knižnici odborníkov, milovníkov mytologických príbehov i vyznávačov dobrého čítania. Má nielen najväčší rozsah z doteraz vydaných titulov o mytológii (528 veľkoformátových strán), ale je i najkomplexnejším opisom známych i menej známych mytológií. Okrem celkom zvláštneho prerozprávania, ktoré akoby chcelo v spravodlivej proporčnosti a v chronologickej (ak tu je vôbec možná nejaká chronológia) postupnosti odkryť krásu i poučnosť mýtov a mytologických príbehov z celej zemegule, je tu na prvý pohľad badateľná i vedecká erudovanosť tvorcov prejavujúca sa napríklad v komparatistickom prístupe k jednotlivým príbehom i takým istým prístupom k jednotlivým civilizačným či kultúrnym mytologickým fenoménom. Výsledkom je krásnym nepatetickým jazykom vyrozprávaná genealógia mýtov hodnovernosť zakladajúca sa na dlhoročných výskumoch a porovnávaniach. Ďalší znamenitý rozmer dávajú knihe naozaj kvalitné reprodukcie mytologických výjavov zachytených starými i novšími umelcami: táto symbióza nasvedčuje, že mýty boli cez stáročia živým prameňom estetického i filozofického poznania a že človek po nich siahal vždy, keď mu bolo najhoršie. Takú istú funkciu majú i citáty z antických i novších literárnych diel (medzi nimi je napr. i citát z Hugolína Gavloviča).

     Kniha je rozčlenená do šiestich častí, z ktorých, prirodzene, najviac priestoru zaberá grécka a rímska mytológia. Osobitné časti sa venujú európskym mytológiám, mytológii egyptskej a africkej, mytológiám Blízkeho východu a Ázie či Oceánie. Osobitnú časť majú i americké mytológie. V kapitolách zameraných na jednotlivé kultúry sa rozoberajú mytologické fenomény v krajinách či regiónoch. Osobitne treba vyzdvihnúť, že medzi európskymi mytológiami tu vlastne po prvý raz korelačne a v relatívnej celistvosti funguje slovanská mytológia (čo akiste nie je ani tak zásluha pôvodných tvorcov, ale zásluha prekladateľky či prepracovateľky Tatiany Podolinskej a editorskej iniciatívy vydavateľstva Fortuna Print).

     Takže kniha nie je len pozoruhodným edičným aktom, ale aj nanovo položenou otázkou súčasnému svetu. Veď aj autori sa v súvislosti s vytlačenou kultúrou pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky zamýšľajú práve v tomto duchu: „Človek sa môže s údivom pýtať, aký odlišný by bol svet, ak by dôkladnejšie spoznal hlavné motívy mytologických príbehov pôvodných Severoameričanov?“ To je mytológia: pýta sa na jednotlivosti, ale smeruje k celistvosti dejín človeka i jeho priestoru.

Alexander Halvoník