Recenzia
28.06.2006

Náuka o spoločnosti - príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy - Anna Bocková, Daniela Ďurajková, Katarína Feketeová a Zuzana Sakáčová - Pred prijímačkami na vysokú školu

Anna Bocková, Daniela Ďurajková, Katarína Feketeová a Zuzana Sakáčová

Anna Bocková, Daniela Ďurajková, Katarína Feketeová a Zuzana Sakáčová

Náuka o spoločnosti – príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML 2006 (4. aktualizované vydanie)

Publikácia obsahuje základné priblíženie až siedmich spoločensko-vedných odborov: psychológie, etiky, práva, politológie, sociológie, ekonómie a filozofie, v posledných dvoch kapitolách načrtáva štruktúry Európskej únie a poskytuje informácie o jej činnosti, ako aj prehľad o medzinárodných organizáciách. To je zároveň obsah stredoškolského učiva, ktoré by mal ovládať maturant, keď si zvolil ako maturitný predmet náuku o spoločnosti. Možno sa na prvý pohľad zdá, že je to obrovské kvantum informácií, ale tým sa nedajte odradiť. Autorky sú skúsené pedagogičky a vychádzajú z praxe, takže ich texty nie sú zaťažené nijakými zbytočnými teóriami a podrobnosťami, ktorým sa maturanti môžu venovať neskôr – počas niekoľkoročného štúdia na vysokej škole, ak ich niektorý z odborov zaujme a vyberú si ho ako svoju budúcu profesiu. Navyše jednotlivé kapitoly sú veľmi jasne členené, najdôležitejšie problémy vedných disciplín sú často zoradené  v bodoch, základné pojmy a termíny sú zvýraznené tučným písmom. Autorky sa usilujú veľmi jasne formulovanými základnými definíciami uvedených spoločensko-vedných odborov nielen priblížiť študentom ich zameranie, vývin, metódy a spoločenský význam či uplatnenie v praxi, ale predovšetkým vzbudiť o ne záujem. Podľa množstva prihlášok na tieto študijné odbory, záujem študentov o ne je stále veľký.

Aktualizácia tohto, už štvrtého vydania sa dotýka najmä zmien v právnej oblasti, kde platia nové zákony o rodine a Trestný zákon.