Recenzia
Peter Kosmály
13.09.2004

Negácia v jednoduchej vete

Jozef Pavlovič

Negácia v jednoduchej vete

Bratislava, Slavistický kabinet SAV 2003

Prvá slovenská monografia o negácii

Jozef Pavlovič

Negácia v jednoduchej vete

Bratislava, Slavistický kabinet SAV 2003

Publikácia Negácia v jednoduchej vete, ako naznačuje názov, sa venuje výskumu a opisu negácie z gramatického hľadiska v konštrukcii jednoduchej vety. Ide o systémový výklad fungovania negácie v slovenčine s prihliadnutím na fungovanie tohto javu v ostatných slovanských jazykoch. Kniha je pozoruhodná aj preto, že zatiaľ žiadny slovanský jazyk nemá podobnú monografiu, spracúvajúcu jav gramatickej negácie. Autorom práce je jazykovedec a docent Trnavskej univerzity Jozef Pavlovič.

Kniha je rozdelená do ôsmich kapitol. Obsahom prvej kapitoly Slavistický aspekt výskumu negácie je odborný dialóg s doterajšími slovanskými jazykovednými prácami, ktoré sa venovali negácii. Kapitola je rozdelená na časť o domácich a na časť o inoslovanských výskumoch. Veľmi dobre poslúži aj pri orientácii v základných jazykovedných prácach.

V druhej kapitole ide o vymedzenie pojmov a autor tu uvádza jazykovedné termíny, ktoré v práci používa. Ďalšie tri kapitoly sú súčasťou teoretickej časti o mieste negácie v systéme jazyka. Najskôr sa tento jav charakterizuje v jednotlivých znakových rovinách jazyka, rozsiahlejšie sa opisuje ako jav gramatickej roviny.

Šiesta, siedma a ôsma kapitola tvoria jadro práce. Venujú sa totiž výkladu fungovania prostriedkov negácie, a to prostriedkov priameho vyjadrenia negácie a prostriedkov nepriameho vyjadrenia. Každý jav je bohato ilustrovaný príkladmi z literatúry alebo ľudovej slovesnosti. Šiesta kapitola sa venuje priamemu vyjadreniu negácie, nájdeme tu základné prostriedky, ako je morféma ne-, popieracie častice, vetné príslovky a pomocné modálne slovesá, ďalej združené prostriedky negácie, ako záporno-popieracie zámená, popierací genitív, ako aj zosilnenia negácie, napríklad syntaktickým zmnožením (Nepoviem ti to, priateľ môj, nepoviem.). V nasledujúcich dvoch kapitolách sa opisuje nepriame vyjadrovanie negácie, a to implikatívna a aproximatívna negácia.

V knihe J. Pavloviča Negácia v jednoduchej vete sa opisuje negácia ako jav prechádzajúci celým jazykom, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou jazyka aj so zreteľom na jeho logickú analýzu. Všetky typy sa tu podopierajú primeraným množstvom príkladov zo živej reči. Negácia v jednoduchej vete je prínosom nielen pre jazykovedu, ale aj pre filozofiu, logiku a literárnu vedu. Výborne poslúži každému, kto vo svojom povolaní pracuje s nejasnými hranicami výpovede (napríklad právnikom).

Peter Kosmály