Niečo ako láska, niečo ako soľ - Ján Zambor

Nová monografia literárneho vedca, prekladateľa, translatológa umeleckého textu, vysokoškolského pedagóga a básnika Jána Zambora Niečo ako láska, niečo ako soľ (Literárne informačné centrum 2013) s podnadpisom Miroslav Válek v interpretáciách nesie mnoho znakov Zamborovho literárnovedného rukopisu. Prostredníctvom neho sa už dlhé roky zapisuje do svojho textu a v spätnom pohľade i do textu autora, o diele ktorého píše, zanechávajúc tak na ňom svoj interpretačný odtlačok. Postupné, minuciózne čítanie s pedagogickým rozmerom, svojím charakterom podobné komentárom, s ktorými sa vydávajú kanonické diela svetovej literatúry, autor kombinuje s charakteristikou a interpretáciou tvarovej stránky básne. Zamborova interpretačná osobnosť sa – podobne ako napríklad v jeho editorskom prístupe k Andraščíkovej básnickej tvorbe – ukazuje už v samotnom výbere textov, ktoré si volí za predmet svojho záujmu (pragmatické – vonkajšie dôvody, ktoré výber motivujú a s ktorými sa v niektorých prípadoch stretávame u začínajúcich vedcov a vedkýň, tu iste môžeme vylúčiť). V monografii venovanej Válkovej tvorbe sa sústreďuje na interpretáciu tej časti básnikovho diela, ktorú sám považuje za esteticky hodnotnú, na upevnenie postavenia jeho diela v panoráme slovenskej literatúry, na posilnenie pevného bodu v národnej literatúre, nie na spochybňovanie tradovaných hodnotení, demýtizáciu kultov či reinterpretáciu literárnej histórie z dnešného pohľadu. Nájdeme v nej Zamborove čítania básní a cyklov z Dotykov, Príťažlivosti, Nepokoja, Milovania v husej koži, interpretáciu cyklu Z vody, ako aj pohľad na niekoľko básní nezaradených do žiadnej zo zbierok. Špecifikom Zamborovho interdisciplinárneho prístupu je, že do knižky zaradil aj krátke sondy Válkových prekladov.

Človek, ktorý má byť pre oblasť svojho pôsobenia hodnotný, musí spĺňať jednu z esenciálnych podmienok, a to je láska k predmetu záujmu, nekompromisné bytostné zaujatie objektom skúmania, i keď to vyznie azda až ľudovo psychologizujúco a zjednodušene. Ján Zambor množstvom práce vykonanej v tejto oblasti za desaťročia svojho pôsobenia v nej a množstvom obetovaného času toto bytostné zaujatie dokazuje. Preto názov jeho najnovšej monografie Niečo ako láska, niečo ako soľ sa nevzťahuje len na poéziu Miroslava Válka, ale aj na Zamborovo videnie poézie ako takej.

Literárne informačné centrum pripravuje už tretiu knihu v tejto edícii – monografiu literárneho vedca Vladimíra Barboríka venovanú prózam Vincenta Šikulu Hľadanie rozprávača.