Recenzia
16.05.2006

Nová maturita. Anglický jazyk. Interná časť, ústna skúška - Jana Bérešová - Maturanti, je tu váš čas

Maturanti, je tu váš čas

Jana Bérešová

Nová maturita. Anglický jazyk. Interná časť, ústna skúška

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Už vlaňajší maturanti skladali skúšku dospelosti podľa nového modelu, ten je podľa jeho navrhovateľov zameraný na utvrdenie vedomostí lepšie použiteľných v reálnych životných situáciách. Žiaci už pri ústnej maturitnej skúške z angličtiny neodpovedajú podľa vopred zadaných tém, ktoré sa zvyčajne naučili naspamäť, ale v diskusii majú prejaviť aktívny postoj k danej problematike. Každý maturant si môže zvoliť náročnosť skúšky, či ju chce skladať len na základnej úrovni, alebo na vyššej, kde by mali porozumieť zložitejším textom a plynulo sa zapájať do diskusie. Náročnosť týchto dvoch stupňov sa odlišuje tak v porozumení počúvaného a čítaného textu, ako aj v písomnom a hovorenom prejave. Učebnica ponúka žiakom 25 tematických okruhov, každá téma si vyžaduje aktívny prístup k osvojeniu novej slovnej zásoby zároveň so správnym tvorením syntaxe. Základný okruh témy je vymedzený v krátkom úvodnom texte, doplňujúce otázky a obrázky si už vyžadujú aktívne zapájanie žiaka. Slovník na konci témy je nielen praktickou pomôckou, aby študent dôkladne porozumel textu, ale aj orientáciou, aký rozsah by mala mať jeho slovná zásoba.

Pre dvoch tohtoročných maturantov máme dobrú správu. Slovenské pedagogické nakladateľstvo venovalo do našej čitateľskej súťaže nielen Novú maturitu z anglického jazyka, ale aj učebnicu Maturujem z ekonomiky.