Recenzia
Michal Mudroch
07.07.2018

O prehliadnutých osobnostiach slovenských dejín

„Spoznávať dejiny prostredníctvom ľudských príbehov je súčasne tým najkrajším poznávaním seba samého“ (Roman Holec). Týmto citátom sa autori monografie [ne]známe príbehy. Osem zabudnutých osobností 19. a 20. storočia prihovárajú čitateľovi ešte predtým, kým sa dostane k textu práce. Táto idea nielenže povzbudzuje čitateľov, ale zároveň aj niečo napovedá o motiváciách autorov.

Kolektív autorov predkladanej práce tvorí štvorica mladých slovenských historikov pôsobiacich vo viacerých vedeckých inštitúciách. Každý z nich na základe archívnych prameňov a najnovšieho historického výskumu predstavuje dve osobnosti slovenských dejín, ktoré síce svojimi činmi nezaostávali za známejšími súputníkmi, z rozličných príčin sa však z historického povedomia slovenskej spoločnosti vytratili.

Ján Golian v publikácii približuje osobnosť kňaza, literáta a redaktora – „Orla slovenskej literatúry“ – Andreja Truchlého Sytnianskeho (1841 – 1916), ktorý neoceniteľnou mierou pozitívne zasiahol do medziobdobia národného obrodenia v 70. rokoch 19. storočia. Druhou pozabudnutou, no nemenej zaujímavou osobnosťou, ktorej sa v práci venuje, je politik, etnograf a titulárny prepošt Karol Anton Medvecký (1875 – 1937), ktorého pre jeho spletité životné osudy nazýva „Pútnikom národného života“.

Osobnosti s pohnutou históriou si na osvetlenie vyberá aj Rastislav Molda. Čitateľovi približuje štúrovského básnika, „mesianistu, romantika a idealistu“, Mikuláša Dohnányho (1824 – 1852) a významného hudobného skladateľa, zberateľa ľudových piesní a pedagóga Ľudovíta Vansu (1835 – 1873).

Autorom približujúcim bohaté životné dielo ďalších dvoch osobností, ktoré taktiež ešte len čakajú na väčší záujem slovenskej historiografie i laickej verejnosti, je historik René Škandík. Čitateľovi sprostredkúva životné peripetie propagátora a šíriteľa slovenskej literatúry, nestora slovenského kníhkupectva, tlačiara a vydavateľa Jozefa Gašparíka Leštinského (1861 – 1931) a priekopníka v stavebníctve, ktorý sa z liptovského murára prepracoval na elitného podnikateľa moderného razenia – Jána Hlavaja (1879 – 1963).

Dvoch ďalších opomínaných velikánov slovenských dejín, vyznačujúcich sa najmä svojou morálnou integritou a cnosťou odvahy, preukázanou čeliac tvárou v tvár nehumánnym praktikám totality, predstavuje odborník na najnovšie slovenské dejiny Roland Valko. Centrom jeho pozornosti je obdobie Slovenského národného povstania, v ktorom obe osobnosti preukázali svoje mravné kvality. Obeťou nacistického besnenia sa stal rodák z Moravy, československý patriot a šéf baťovskej siete závodov na území Slovenska Eduard Hrnčiřík (1894 – 1944); a len zázrakom unikol smrti v koncentračnom tábore Mauthausen jeden z najvýznamnejších financmajstrov v krajine, „bankár, ktorý financoval SNP“, a neskôr komunistickým režimom nepohodlný a perzekvovaný Karol Markovič (1897 – 1980).

Autori sa zamerali na osobnosti, ktoré sú nielen súčasnou širokou spoločnosťou, ale aj odbornou verejnosťou zabudnuté. Motívom kolektívu mladých historikov je po obsahovej stránke ponúknuť odborne a kriticky spracované osudy významných, ale pomerne nepoznaných ľudí a po formálnej stránke sa zároveň priblížiť čo najširšiemu spektru recipientov. Napriek pútavému rozprávačskému štýlu publikácia nestratila odbornú kvalitu. K príťažlivosti knihy nepochybne prispieva zaujímavý výber osôb, ako aj spôsob rozprávania o ich osudoch. Autori ich umne vsádzajú do kontextu svojej doby a prostredia, v ktorom žili a pôsobili. Na základe ich životných príbehov na jednej strane celkom obyčajných, na strane druhej však vždy významných vo svojich kruhoch, sa autori snažia čitateľom predložiť dejiny, ktoré sú históriou, skladajúcou sa z malých osudov ľudí z mäsa a kostí. Z tohto uhla pohľadu ukazujú dobovú realitu bez mýtov a legiend, ale na pozadí konkrétnych osudov spätých či s obdobím národného obrodenia, medzivojnového Československa, vojnového Slovenského štátu alebo komunistickej totality.

Veľmi vítanou a podnetnou je časť publikácie, v ktorej autori predstavujú odborné metodologické ukotvenie práce, ale aj konkrétne biografické prístupy. Snažili sa zohľadňovať sociologický a antropologický rozmer osobných dejín života jednotlivca. Čím objektívnejšie budú týmto spôsobom biografie spracovávané, tým je podľa názoru autorov citeľnejší ich spoločenský význam i nepochybná didaktická funkcia.

Čitateľovi sa tak do rúk dostáva kniha s atribútmi odbornej publikácie, so systematickým vedeckým aparátom, ktorá je výsledkom profesionálneho historického výskumu. Neprehliadnuteľnou črtou je vkusná vizuálna stránka knižky, ktorú autori neváhali spestriť dobovými fotografiami či ďalšími ilustračnými materiálmi. Ide o publikáciu, ktorej tvorcovia s pochopením vychádzajú čo možno najviac v ústrety i laickému čitateľovi, ktorému pútavou formou sprostredkúvajú výsledky svojej práce. Predkladaná monografia je výslednicou úsilia kolektívu mladých historikov o sprístupnenie poznatkov o prehliadnutých osobnostiach slovenských dejín, úsilia o vysvetlenie motívov ich konania na základe znalosti dobových reálií, a tým zároveň aj o postupné odmýtizovanie našich dejín. Historické dielo [ne]známe príbehy. Osem zabudnutých osobností 19. a 20. storočia je príkladom spopularizovania výsledkov slovenskej historickej vedy bez straty odbornej kvality.
 
Michal Mudroch