Obíď svoj deň - Miroslav Bartoš - Prišvinovská rosa života

Prišvinovská rosa života

Prišvinovská rosa života

Miroslav Bartoš: Obíď svoj deň, Bratislava, PB-ART 2007

  Stredoškolský pedagóg a výtvarník Miroslav Bartoš vydal štyri zbierky poézie (V letokruhu, S vami, Kto ťa pohladíAnna) a žije v Turčianskych Tepliciach, kúpeľnom mestečku s malebnou okolitou prírodou. Práve jej blízkosť, autorov každodenný kontakt s ňou vo fyzickom i duchovnom ponímaní, stoja pri zrode prozaických prírodných reflexií knihy Obíď svoj deň, zloženej z dvoch denníkových zápiskov: Len dopoly, potom vonDobieha ťa kameň. Ich čítanie mi od prvého zápisu o prebúdzajúcej sa jarnej prírode a prvej potulke s psíkom Dášou, evokovali ruského spisovateľa Michaila Prišvina, jeho „rosu života“, súčasťou ktorej sú lyricky ladené záznamy o prírode, prestúpené úvahami o živote. Rovnakú skladbu majú aj Bartošove texty: zhodnocuje v nich skúsenosť pedagóga, občana, otca a manžela, ktorý stráca milujúcu ženu.

  Prechody od lyrických záznamov potuliek prírodou plynulo prechádzajú do opisu prozaických udalostí a často tvoria neoddeliteľný významový celok. Tak deň búrlivého jarného počasia zároveň odráža pohnuté a napäté mysle maturujúcich dievčat. Konferencia v Bratislave podnieti autora k úvahe o postavení učiteľa v spoločnosti, či o hyper–super–maxi–mega obchodoch, ktoré „vyrástli na bývalých kapustniskách“. Obnažovaním nervov nášho spoločenského bytia s evokáciou prírodného diania pripomínajú tieto Bartošove záznamy reflexívne a epištolárne texty iného „vidiečana“ v našej súčasnej literatúre, Ivana Kadlečíka. Bartošov prístup k našich mínusom je však milosrdnejší. Možno to súvisí s jeho pedagogickou profesiou, s nachádzaním pozitívnejších stránok života, lebo pamiatka na zosnulú manželku Annu je pre neho výzvou nedať sa zavaliť kameňom bolesti, ale vykročiť do ďalšieho dňa.

  P.S. Až príliš skromné vydanie tejto cennej knižky nech vás neodradí od jej čítania. Pre mňa bolo zážitkom, ktorý v súčasnej slovenskej próze možno označiť za výnimočný.

Anton Baláž