Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780–1840

 

Podnetná výskumná cesta

Miloslav Vojtech: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780–1840

Bratislava, Univerzita Komenského 2003

  Vedecká monografia Miloslava Vojtecha si kladie za cieľ rozširujúce poznanie problematiky slovenskej literatúry v rokoch 1780–1840. Hoci autor zahusťuje výsledky doterajšieho výskumu novými poznatkami a podnetmi, nevzdáva sa ani ambície komplexne obsiahnuť tému.

  Vlastnú vedeckovýskumnú koncepciu autor opiera o bohatý historiografický materiál. Komentovaným čítaním prác M. Bakoša, J. Vlčka, J. Bujnáka, S. Šmatláka atď. predstavuje prístupy k danej problematike, ktoré zároveň určujú individuálne východiská výskumu literárnych smerov, prúdov a tendencií v obrodeneckej literatúre. Vojtech tieto tendencie, prúdy a smery chápe ako dynamické, otvorené konštrukcie, vytvorené a formované vzájomným usúvzťažňovaním,   „vo vzájomných synkretických vzťahoch“ (s. 32).

  Po kapitolách Problematika literárnych smerov medzi barokom a romantizmomSynkretizmus literárnych smerov v obrodeneckej literatúre a jeho typy prechádza autor k súboru štúdií, ktoré tvoria gro monografie. Všíma si literárnu produkciu poznačenú barokovými presahmi po roku 1780, problematiku rokoka, klasicizmu a preromantizmu – smeruje až na prah romantizmu.

  V kapitole Doznievanie baroka v slovenskej literatúre po roku 1780 autor postihol barokové znaky v obrodeneckej literatúre, početné žánrové, tematické a motivické nadväznosti. Na základe typologických znakov ohraničuje existenciu rokokovej literatúry v nasledujúcej štúdii. V štúdii Klasicizmus ako kultúrny projekt sa zamýšľa nad jeho existenciou na základe nerovnováhy teoretických východísk a literárnej praxe. V štúdii Preromantizmus a biedermeier sa autor zaoberá terminologickými a typologickými súvislosťami a odlišnosťami, v zornom poli metatextov a textovej analýzy. Podobne plasticky je zachytená genéza slovenského básnického preromantizmu v rovnomennej záverečnej štúdii.

  Už naznačené fakty ukazujú, že výskumy Miloslava Vojtecha si zaslúžia hĺbavých čitateľov zaujatých pre špecifické otázky našej literatúry.

Jaroslav Vlnka