Monografia Odvaľujem balvan (Ústav politických vied SAV – Múzeum SNP 2013) je výsledkom spolupráce dvoch inštitúcií k 80. výročiu narodenia Jozefa Jablonického (1933 – 2012), významného znalca dejín Slovenska 20. storočia. Jablonický bol bádateľom v  pravom zmysle slova – hľadal, overoval, analyzoval, pútavo rozprával aj písal. Jemu, jeho dobe i  predmetu skúmania sa venuje 26 štúdií domácich i  zahraničných autorov. Tí predstavili témy, ktoré boli Jablonickému blízke a neraz sa k nim vyslovoval, ako židovská otázka a  holokaust, SNP, emigrácia, slovensko-české vzťahy, menšinová politika, ponovembrové udalosti... Zvlášť si zaslúži pozornosť štúdia Z. Zudovej-Leškovej o prínose Jablonického legendárneho diela Z ilegality do Povstania, ktoré odborníci považujú za jednu z najobjektívnejších publikácií o odboji na Slovensku. Zložité normalizačné obdobie vo vzťahu k historiografii predstavil J. Marušiak. V ďalšom príspevku J. Sivoš poodhalil hon Štátnej bezpečnosti na Jablonického ako „falzifikátora slovenských dejín“. Osobné spomienky V. Čelka na propagáciu Jablonického prác v Dome slovenskej kultúry v Prahe dokresľujú pohľad na osobnosť historika. Záverečná štúdia N. Kmeťa zoznamuje čitateľov s  Jablonického vyrovnávaním sa s  minulosťou po roku 1989, keď sa usiloval, aby súčasníci čo najlepšie poznali nedeformovaný obraz osobností našich národných dejín a zlomových udalostí.