Recenzia
Pavol Pánik
13.09.2004

Organizácia a manažment školstva

Zdeněk Obdržálek – Kinga Horváthová a kol.

Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML 2004

 

Zdeněk Obdržálek – Kinga Horváthová a kol.

Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML 2004

Organizácia a rozvoj vzdelávajúcej sa spoločnosti patrí v posledných rokoch medzi intenzívne sledované a rozpracovávané nové trendy a vízie 21. storočia. Štátne inštitúcie samostatne aj vo vzájomnej spolupráci hľadajú efektívnejší, účinnejší a kvalitnejší vzdelávací a výchovný systém. Mal by slúžiť nielen mladým ľudom, ale všetkým vekovým a sociálnym skupinám.

Už dnes je celkom zrejmé,  že na zabezpečenie dlhodobého, celoživotného vzdelávania každého občana je doterajší, prevažne byrokratický model organizácie a riadenia vzdelávania nedostatočný a nevyhovujúci. Preto odborníci na vzdelávanie a výchovu hľadajú nové prístupy a nové modely tohto systému. Kvalitná organizácia a manažment vzdelávania sú dôležitými činiteľmi takejto zmeny.

Na Slovensku vznikol vyše 30-členný autorský kolektív pod vedením Z. Obdržálka a K. Horváthovej, ktorý prijal túto spoločenskú výzvu a v podobe terminologického a výkladového slovníka vypracoval nosný pojmový aparát v organizácii školstva a školského manažmentu.

Slovenskej odbornej verejnosti, pracovníkom v samospráve a štátnej správe, poslancom, politikom, kultúrnej a vlastne celej verejnosti sa dostáva do rúk pôvodné dielo, ktoré môže byť veľmi užitočným pomocníkom na pochopenie a utvorenie si obrazu o ponímaní, pomenovaní a charakterizovaní javov a procesov v tejto veľmi dôležitej oblasti ľudskej činnosti.

Študenti vysokých škôl, ale aj riaditelia škôl a pracovníci verejnej správy na úseku školstva nájdu v ňom vynikajúceho pomocníka. 

Slovník obsahuje 1060 hesiel so širokým záberom do odborov, ktoré so vzdelávaním súvisia,  teoreticky fundovane a prehľadne napísaných s bohatou informačnou hodnotou. Pojmy a heslá sú abecedne zoradené. Náročnejší užívatelia slovníka iste ocenia, že väčšina hesiel na konci obsahuje odkazy na ďalšiu literatúru alebo zákonnú normu, poprípade na ďalšie relevantné informácie. K rýchlej orientácii určite prispeje aj prehľadný zoznam hesiel na konci slovníka.

Pavol Pánik