Numerológovia vedia, že osmička je magické číslo, ktoré poukazuje na ambície, vôľu, obrazotvornosť, no aj na moc, osud, spravodlivosť, prirodzené organizačné schopnosti atď. Zrejme aj na to mysleli autori knihy Osmičky v našich dejinách historici Dušan Čaplovič a jeho syn Miloslav. Kniha je druhým doplneným a rozšíreným vydaním, ktoré vyšlo pred dvadsiatimi rokmi. Autor prvého vydania si pribral na druhé vydanie za spoluautora syna Miloslava. Už v prvom vydaní Dušan Čaplovič zdôraznil magickosť čísla osem a vysvetlil svoj úmysel: „Osem kapitol o vybraných osmičkách v našich dejinách je mojím pokusom analyzovať, interpretovať a v konečnom dôsledku popísať tie javy, udalosti, ktoré v mnohom ovplyvnili cestu slovenského národa k štátnosti.“ Kapitoly v knihe sú postavené tak, že sledujú vývoj našich predkov, udalosti a jednotlivé dôležité dátumy, ktoré chronologicky zapadali do našich dejín. Snažili sa tieto udalosti priblížiť čitateľovi tak, aby pochopil úlohu histórie, ktorá nemá súdiť, ale „vysvetľovať dejiny a pokúšať sa čoraz väčšmi priblížiť k pravdivejšiemu historickému obrazu a prístupnou formou ho podávať svojmu súčasníkovi.“

Aj keď dominantou diela je sústredenie sa na dátumy, v ktorých figurujú „osmičky,“ ich vsadenie do obsahu diela nie je násilné, bez náznakov ich uprednostňovania pred inými dôležitými historickými dátumami. Prvá kapitola pojednáva o počiatku kresťanstva na našom umení. Zaznamenáva napr. nález zvona v Bojnej z prelomu 8. a 9. storočia, pôsobenie benediktínskej rehole, ktorej heslo „Modli sa a pracuj“ preniklo aj medzi našich slovanských predkov. Kapitola sa zaoberá migrovaním Slovanov a úlohou obranného kmeňového zväzu nazvaného Samova ríša či postavením chrámu a jeho vysvätením salzburským arcibiskupom Adalramom v Nitre okolo roku 828 na území nitrianskeho kniežaťa Pribinu. História pokračuje Veľkomoravskou ríšou, úlohou Slovenska v Uhorskom kráľovstve a revolučnou jarou v rokoch 1848 –1849. Túžba po rovnoprávnosti roku 1848 je popretkávaná dátumami s osmičkami, pretože rozličné udalosti v roku (napr. Žiadosti slovenského národa, vznik Slovenskej národnej rady, pôsobenie slovenských dobrovoľníkov atď.) nasledovali európsky revolučný var aj u nás. Štvrtá kapitola hovorí o ceste Slovenska do Česko-Slovenska, konci Veľkej vojny roku 1918 a o vzniku republiky. Charakterizujú ho osobnosti S. H. Vajanský, M. R. Štefánik, A. Hlinka a pod. Potom nastal nacistický súmrak, ktorý vyvrcholil roku 1938 a 1939 autonómiou a vznikom Slovenského štátu (J. Tiso, A. Mach. V. Tuka atď.) pod garanciou nacistického Nemecka. Po druhej svetovej vojne „osmičky“ charakterizuje zápas o slobodný vývoj Československa, ktorý nahlodal Február 1948 a nástup komunistickej strany k moci so stopercentným príklonom ku stalinskému boľševizmu a despotizmu. Jeho obeťami sa stali mnohí ľudia, ktorí dostali nálepku zradcov, dokonca velezradcov, čo sa prejavilo v inscenovaných procesoch. Súdy sa končili trestom smrti či doživotným žalárom odsúdených. Obeťami procesov boli aj viacerí členovia komunistickej strany (V. Clementis, R. Slánsky). Na Slovensku dostali vysoké tresty demokrati J. Letrich, J. Ursíny či tzv. slovenskí nacionalisti L. Novomeský, G. Husák a ďalší.

Autori chronologicky postupujú k ďalšiemu osmičkovému roku (1968) s malým demokratickým nádychom, no s veľkou a tragickou dohrou zvanou normalizácia, ktorá sa skončila „zamatovou revolúciou“ roku 1989. Jej víťazstvom bolo zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe komunistickej strany v spoločnosti. „Zamatový“ var sa však začal 25. marca 1988 tzv. sviečkovou manifestáciou v Bratislave. Bol to signál, že sa skončila občianska pasivita. Politický vývoj pokračoval pokojným rozpadom Československa a vznikom samostatnej Slovenskej republiky (1993). Záver knihy uzatvára osmičkové kalendárium. Stručné, hutné a vecné popisy udalostí v kalendáriu sa končia dátumami v prvej časti roka 2018. Tým posledným dátumom je 26. apríl, keď na Bratislavskom hrade otvorili výstavu k 100. výročiu vzniku Československa. Kniha obsahuje viacero dokumentárnych fotografií, reprodukcií dokumentov, portrétov politikov, ktoré vhodne dopĺňajú jej užitočný obsah.