Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Hľadanie zmyslu. Dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá
Bratislava, Literárna nadácia Studňa 2003

Zborník štúdií o pôsobení Milana Hamadu v literatúre a kultúre 20. storočia vychádza k jeho 70. narodeninám. Je rozdelený do troch hlavných kapitol podľa výskumnej a myšlienkovej oblasti, v ktorej počas desaťročí otvorenej i normalizáciou zamlčiavanej prítomnosti zanechala táto vedecká osobnosť stopy svojho pôsobenia: Mysliteľ a publicista, Literárny kritik a teoretik a Historik kultúry. Už z týchto základných charakteristík vyplýva zameranie publikácie na špecifickú skupinku náročnejších a humanitne orientovaných čitateľov.

Zborník obsahuje väčšinu príspevkov, ktoré vznikli pri príležitosti odborného seminára o diele Milana Hamadu 12. septembra 2003, niekoľko príspevkov zo 60. a 70. rokov; nakoniec informačný profil diela dopĺňa Personálna bibliografia 1993 – 2003. V prvej kapitole odkrývajú jednotliví autori (M. Jungmann, H. Janaszek-Ivaničková, P.Matejovič atď.) aktívne prvky mysliteľstva a publicistiky, ktorými sa Hamada prezentoval v 60. rokoch a potom v 90. rokoch. Vyplýva z nich ústredné a slobodné postavenie človeka v kultúre ako duchovnej aktivite nedotknutej mocou či násilím štátu, no zato zodpovednej za smerovanie ľudstva. Zaiste možno z takýchto a podobných tvrdení vybadať blízkosť Hamadu k Tatarkovi, Havlovi alebo Složenicynovi (podľa Janaszek-Ivaničkovej). Druhá kapitola už najväčším rozsahom prezrádza, kde v skutočnosti zostáva Hamadova aktivita vplývať najviac. Príspevky všeobecne charakterizujú situáciu v literatúre 60. rokov, možnosti jej kritického uchopenia a koncepčnú hodnotu i pravdivosť Hamadových požiadaviek transcendencie a humanity, kladených na každé dielo. Leitmotívom je spor s Válkom a ideológiou marxizmu. Posledná kapitola je najmä spätá s nateraz poslednou monografiou Milana Hamadu Zrod novodobej slovenskej kultúry (1995) a publikácia ňou získava širší historický priestor.

Zborník o diele Milana Hamadu odpovedá na mnoho otázok literárneho vývoja posledných rokov a vzťahov človeka a kultúry vôbec. Pre ďalšiu interdisciplinárnu diskusiu sú však dôležité aj kvantá ďalších otázok podnecujúcich ďalšie a hlbšie poznanie.

Radoslav Matejov