Pád Rímskej ríše - Michael Grant - Varovný odkaz pre každé impérium

Varovný odkaz pre každé impérium

Varovný odkaz pre každé impérium

Michael Grant: Pád Rímskej ríše. Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006

     Písať o príčinách zániku Západorímskeho impéria znamená aj dnes, po viac ako dvoch storočiach, vyrovnať sa s autoritatívnym dvojzväzkovým spisom Edwarda Gibbona Úpadok a zánik Rímskej ríše (1776 – 1788). Sám Michael Grant si skromne uvedomuje, že toto vynikajúce dielo je dosiaľ neprekonané. O to viac teší, ak môžeme konštatovať, že jeho kniha sa bezpochyby zaradí medzi najdôležitejšie práce v tomto smere.

     Autor identifikoval trinásť vojenských, politických, ekonomických a psychologických príčin, ktoré priviedli Rímsku ríšu ku konečnému rozkladu. Je možné, že na čitateľa, ktorý hľadá rýchle odpovede, bude pôsobiť táto schéma rušivo, no Michael Grant si uvedomuje, že taký obrovský kolos nemohla zničiť jedna jediná príčina. Každý zo spomínaných nedostatkov sprevádzala určitá roztrieštenosť, ktorá výrazne rozdelila ríšu, a tým podkopala schopnosť Rimanov čeliť vonkajším agresiám. Jedným z najhodnotnejších charakteristických znakov tejto knihy je skutočnosť, že napriek svojmu zameraniu pre najširšie vrstvy čitateľov sa nesnaží nič zjednodušovať a striktne sa pridržiava faktov. Analyzuje všetky známe pramene a využíva všetky známe historické práce o tomto období (len vo výberovom prehľade literatúry ich uvádza takmer sto). Táto vedecká presnosť je vyvážená pútavým štýlom, ktorý ocenia najmä nehistorici.

     Grant zároveň odpovedá na všetky populárne otázky, ktoré sa v súvislosti s touto témou objavujú vo verejnosti: o úlohe kresťanstva, o nájazdoch divých kmeňov, o tom, prečo prežila Východorímska ríša a nie Západorímska. Zároveň konfrontuje osud Rímskeho impéria s poučením a varovaním, ktoré pre ďalšie generácie znamenal zánik britského impéria, Sovietskeho zväzu, ale aj črtajúci sa úpadok Spojených štátov. Závažnosť tohto odkazu zrejme nikdy nebola taká očividná ako v dnešných časoch.

Eduard Chmelár