Recenzia
Eva Bubnášová
30.11.2016

Piesne a vzdychy - Heinrich Heine

Preklad Ladislav Šimon
Literárna nadácia Studňa 2015


Hoci lyrika nemeckého básnika Heinricha Heineho (1797 – 1856) nie je v slovenskom kultúrnom priestore neznáma, zostavovateľ a prekladateľ Ladislav Šimon v zbierke Piesne a vzdychy vôbec po prvý raz prináša kompletný preklad cyklov Snové obrazy, Nová jar a Lazar. Celkovo výber obsahuje vyše 150 básní, vrátane prvého cyklu Severné more, ukážok z Cesty Harzom, Lyrického intermezza, romancí, piesní, sonetov. Šimon navyše ponúka čitateľovi obsiahly doslov, v ktorom predstavuje Heineho život i dielo.

Zovšeobecňujúco možno povedať, že v Heineho básnickej tvorbe sa profilujú dve hlavné línie – láska k žene a aktuálne spoločenské dianie. Hoci prvú tému autor nezriedka modeluje na pozadí prírodných motívov a biblických či mytologických námetov, v oboch možno zároveň nájsť prvky (seba)irónie. Tvarovo využíva viazané formy (napr. sonet) i voľný verš (cyklus Severné more), s rýmom neraz zaobchádza nedôsledne (v závislosti od typu básne, v sonetoch a piesňach ho však zachováva), čerpá z hovorovej syntaxe a lexiky (hoci nie výlučne). Šimon sa vo svojom preklade snažil „kopírovať Heineho spôsob veršovania, zachovať prirodzený až hovorový štýl, Heineho rytmus a veršovanie“. Vedome sa rozhodol „uvoľniť verš“, aj za cenu nedodržania počtu slabík. Takýto postup je v nerýmovaných básňach viac než želaný a najmä v cykle Severné more ústi do pôsobivého výsledku. Problematickejšie sa javia piesňové a sonetové formy, ktoré si vyžadujú pomerne presnú rytmickú a rýmovú zhodu – to prekladateľ ojedinele dosahuje sileným využitím jednoslabičnej lexiky typu „tam“, „však“. Na obranu menej vydarených rýmových riešení je však nutné podotknúť, že originál nie je často rýmovaný vôbec. Silnou stránkou prekladu je okrem iného šírka lexiky a z formálneho hľadiska využívanie presahov. Kvalita prekladu akoby rástla s každou ďalšou stranou, čo však pravdepodobne súvisí aj s kvalitou Heineho básní ako takých – a jeho básnickým dozrievaním. Nemožno nevyzdvihnúť najmä Šimonovo majstrovské pretlmočenie záverečného cyklu Lazar.

Piesne a vzdychy sú výberom s vysokou umeleckou hodnotou, ktorým Ladislav Šimon pokračuje v komplexnom predstavovaní velikánov nemeckého básnictva (H. van Hofmannsthal, F. Hölderlin, J. W. von Goethe).