Poetika zmyslového vnímania - Juraj Briškár

V poradí druhá literárnovedná kniha Juraja Briškára Poetika zmyslového vnímania (Modrý Peter 2014) má pre teoretický typ literatúry netradičnú obálku (dizajn – autor). Je na nej reprodukcia Raf faelovho obrazu Svätý Juraj a  drak. Prvá štúdia (spolu ich je šesť) má názov Rytier a  drak s  podtitulom Raffael – Svätý Juraj a  drak. Pre Briškára „je to svet v  malom“; detailne analyzuje Raffaelov obraz, akoby to bol literárny text, ktorý podrobuje rozboru. Vie nájsť „drobnosti“ na každom kúsku obrazu, aby z nich mohol zovšeobecňovať: „Podivuhodný rytier, s ktorým sa stretávame na obraze, presvedčivo dokumentuje možnosti abstraktného uvažovania, stelesňuje samotnú ľudskú myseľ, pripomína viac človeka, ktorý práve čosi číta, než hrdinu uprostred životunebezpečného zápasu.“ Podobne pristupuje k  inému „výnimočnému objektu, ktorý pozostáva iba z písmen...“ – je to Proglas. Ide o veľmi interesantnú, filozofickú interpretáciu tohto staroslovienskeho textu s poukázaním na spojitosť s  človekom, históriou i súčasnosťou: „Schopnosť objavovať podobnosti medzi zdanlivo pevne rozlíšenými javmi poukazuje na mieru nášho porozumenia samým sebe.“ Keď sa už zdá, že Briškár ukončil pozorovanie a uvažovanie, nájde iné roviny a rozmery a čitateľ s uznaním kvituje jeho analýzy,  aplikácie totožností a podobenstiev: objavovanie viditeľnosti v poézii Ivana Štrpku (Správy z  jablka) a  „ľahké obrazy o  ťažkom svete“ u Štefana Strážaya.

Juraj Briškár sa v  celej knihe vracia k  motívom a  detailom na Raffaelovom obraze a  vyslovuje analógie medzi ním a  dnešnou skutočnosťou. S  veľkým potenciálom vedomostí a  poznatkov prechádza od staroveku po súčasnosť v oblasti umenia a  spolu s  E. Auerbachom hovorí, že stvárňovanie človeka a prírody môže mať podobu biblickú a homérsku, nachádza analógie medzi motívmi na Raffaelovom obraze a epikou či lyrikou v  slovesnom texte. Osobitne sa vyjadruje o poetike zmyslového vnímania: „Zdá sa, že skutočnosť, ako ju vnímame, je z veľkej časti naším vlastným dielom. To, čo vidíme a čo si myslíme, je viac výpoveďou o nás samých ako o svete.“

Briškár je výborný pozorovateľ, preto vie oceniť a  vyzdvihnúť autorov, ktorí osnovali svoju tvorbu najmä na tomto akte. Tak sa dostáva k úvahám o postavení umenia v protiklade k vede a technike i  k  rozdielu medzi kvalitou a  nekvalitou v literatúre. Zaujímavá je konfrontácia medzi skutočnosťou a jej verbálnym stvárnením v  umeleckých textoch.

Poetika zmyslového vnímania – to sú výborné eseje, v  ktorých vzdelanosť a  múdrosť je predstavená pôsobivým štýlom.