Recenzia
10.07.2014

Postavy Veľkomoravskej histórie - Matúš Kučera

Cesta dejinami je názov edície vydavateľstva Perfekt, ktorej cieľom je priblížiť čitateľom míľniky histórie nášho národa. Medzi jej úspešných autorov patrí profesor Matúš Kučera – jeho dielo Postavy Veľkomoravskej histórie vyšlo už po štvrtýkrát.

Najnovšie vydanie knihy je oproti predošlým inovované a  graficky obohatené o viaceré prvky. Najobsiahlejšiu časť publikácie tvoria profily či štúdie o osobnostiach stojacich na prahu našej histórie (Samo, Pribina, Mojmír, Rastislav, Konštantín a  Metod, Svätopluk, Mojmír II. a Svätopluk II). Autor ich predstavuje príťažlivým spôsobom, opierajúc sa o  fakty, a v prípade, že hodnoverné pramenné dokumenty chýbajú, nastoľuje hypotézy a záhady okolo nich. Rieši napríklad otázku identity kupca Sama a kladie si otázku, či bol Frank, Žid alebo Kelt. Takýchto prípadov nájde čitateľ v knihe viac a autor sa na ne pokúša odpovedať aj na základe najnovších poznatkov archeológov či filológov. Sám si uvedomuje náročnosť bádania v hĺbke minulosti, preto úprimne konštatuje: „Historická pravda sa nehľadá a nedá nájsť na širokej a rovnej ceste, ale má veľakrát podobu kľukatého chodníka.“

Poučným prídavkom k hlavnému textu jezaujímavé „doplnkové“ čítanie v  záverečných častiach publikácie, ktoré približuje viaceré aspekty historickej minulosti (napríklad Doslov alebo čo predchádzalo veľkomoravskému štátu) či okolnosti vzniku monografie, ktorá prvýkrát vyšla roku 1986. Nemenej zaujímavou kapitolou je tá, ktorá hovorí o  prameňoch a  literatúre súvisiacich s  prípravou publikácie.