Recenzia
Lucia Blažeková
18.05.2007

(Post)moderná literatúra a film - Tibor Žilka

Tibor Žilka: (Post)moderná literatúra a film

Nitra, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie 2006

  Výskum na poli modernej slovenskej literárnej vedy priniesol zaujímavý titul. Autorom je Tibor Žilka, vysokoškolský profesor a pedagóg. Publikácia je pokračovaním práce Nitrianskej semiotickej školy, ktorej zameranie stojí na základoch pražskej štrukturalistickej školy. Čitateľovi tak sprístupňuje teóriu postmoderny aj na podklade filozofie štrukturalizmu. Orientácia jednotlivých kapitol by sa mohla zdať neprehľadná, ale kompozícia a štruktúra je i tak zaujímavá.

  Prvá časť Literatúra a film je súborom trinástich štúdií. Každá z nich by mohla byť samostatným výstupom. Na konci každej štúdie je uvedená odborná literatúra. Prvá časť analyzuje slovenskú a českú postmodernú prózu a film. V nich sa prelína teoretická reflexia a interpretačný rozbor. V oblasti literatúry autor zhrnul charakteristické znaky, tvorivé postupy a vyjadrovacie prostriedky. Žilka sa venuje najmä próze a témam, ktoré nie sú často analyzované, napr. kapitola Literatúra inakosti v slovenskom kontexte. V týchto súvislostiach hodnotí miesto, tematickú pestrosť a smerovanie inonárodnej literatúry v slovenskom kontexte. Medzi ďalšie podrobnejšie analýzy patria aj kapitoly Novšia tvorba M. Kunderu v stredoeurópskom kontexteBaladickosť v tvorbe Mila Urbana. Autorov prístup k literárnemu dielu je interpretačný, teoretický, ale aj hodnotiaci.

  Do oblasti filmu autor zaradil kapitolu Šport a jeho estetické relácie. Texty dopĺňajú aj stručné úryvky z diel, prípadne fotografiami. Pre čitateľa je rozsah štúdií primeraný, pozitívne vyčerpávajúci po odbornej stránke, oboje sa vhodne prepája a miesi. Jazyk je štylisticky a odborne zrozumiteľný a korigovaný. Zložitú literárnovednú teóriu zaťaženú odbornou terminológiou Žilka dokáže vtipne odľahčiť.   

  Druhá časť knihy je koncipovaná ako voľná autobiografia. Životopisná reflexia uverejnená v Kultúrnom živote tlmočí osobný životný príbeh. V knihe nájdeme aj rozhovor pre český filozofický časopis Aluze zameraný na pôsobenie autora na akademickej pôde, jeho činnosť v literárnej vede a v Nitrianskej škole. Publikácia je prínosom v oblasti literárnoteoretickej tvorby, nedá sa však vtesnať do jednej oblasti. Žilka aplikuje poznatky z estetiky, kulturológie, pritom prezentuje aj vlastnú životnú a odbornú cestu.

Lucia Blažeková