Recenzia
Jana Orieščiková
29.06.2011

Používanie jazyka - Oľga Orgoňová – Juraj Dolník

Bratislava, Univerzita Komenského 2010

Čerstvo publikovaná monografia vzišla zo spolupráce dvoch členov Katedry SJ FiF UK v Bratislave a reflektuje ich synchrónnolingvistický výskum. Už titul publikácie posúva smerovanie lingvistického bádania v triáde deskripcia (opis) – explanácia (vysvetľovanie) – používanie jazyka. Naznačený prechod od skúmania jazykového systému k jeho používaniu harmonizujú v predloženej publikácii témy koncipované do štyroch kapitol.

Prvá časť vstupnej kapitoly Jazykové stvárnenie sveta oboznamuje čitateľa s menej pertraktovaným problémom v našej lingvistickej obci – s princípom jazykovej relativity. Výklad o sile materinského jazyka ako konštitučnom aspekte daného spoločenstva predstavuje časť integrujúca myšlienky európskeho neohumboldtizmu, vyvrchoľujúca podkapitolou o jazykovom obraze sveta i človeka na pozadí nielen jeho rečových daností.

Z dôvodu extenzie často skloňovaného pojmu diskurz poslúži čitateľovi ako orientačná báza celá druhá kapitola (Diskurz), kontinuálne smerujúca od objasnenia tohto pojmu z lingvistického, sociologického, psychologického či kulturologického hľadiska cez jeho (dynamické) vlastnosti až po členenie diskurzov s uvedením rozličných klasifikačných kritérií. Gradačnú tendenciu tejto kapitoly završujú ilustračné sondáže do troch slovenských diskurzov, pričom východiskom analyzovaného politického, reklamného i mládežníckeho diskurzu je jednotný rámcový (pomerne známy) model činiteľov komunikácie Della Hymesa. Strategický prierez vybranými diskurzmi umožňuje čitateľovi (aj vďaka uvedeným autentickým ukážkam) konfrontovať nielen povahu inštitucionalizovaného (napr. politického) a intersubjektívneho (napr. mládežníckeho či každodenného) diskurzu, ale aj dynamiku jazykovedy vôbec.

Čitateľský potenciál publikácie umocňuje opäť menej frekventovaná téma tretej kapitoly (Racionalita a iracionalita: jazyk – komunikácia – štýl), ktorej filozofické východiská fundamentálnych pojmov racionalita vz iracionalita sú prepojené s oblasťou interkultúrneho porozumenia, komunikácie, iracionálneho štýlu ako možného ukazovateľa individuálnej autorskej tvorivosti i názornou aplikáciou na frazeologických jednotkách.

Záverečná, štvrtá kapitola Jazyk vo svetle hodnotenia s kľúčovými pojmami axiologický koncept a axiologická kompetencia nadväzujú na vzťah hodnotiaceho subjektu (používateľa jazyka) k jazyku, komunikácii i svetu na základe preferenčnej selekcie. Posledná časť kapitoly (i publikácie) o príznakovosti vz bezpríznakovosti poukazuje inventarizačným prierezom rôznymi jazykovými štruktúrami na chápanie ich (bez)príznakovosti v súvislosti s (ne)prirodzenosťou na „princípe“ jednoduchosti (alebo podobnosti) pri ich vnímaní a používaní.

Ústretovým krokom voči čitateľom, najmä univerzitným študentom, ktorým je publikácia primárne určená, je integrovanie mnohých ilustračných jazykových exemplifikácií k výkladom i objasnenie kľúčových pojmov a otváranie interpretačného priestoru, ktorý nehatí ich tvorivý rozlet.