Poznáš ten príbeh? - Peter Gregor

Marenčin PT 2014

Nie je to tak dávno, čo sa ten, ktorý tak často písal o smrti, sám ocitol na druhom brehu. Avšak ešte predtým stihol básnik a dramatik Peter Gregor zostaviť svoju poslednú zbierku Poznáš ten príbeh?, predstavujúcu výber z jeho takmer päťdesiatročnej básnickej tvorby.

Tematika zbierky je sčasti vymedzená už jej úvodným slovom: „venujem sťahovavým vtákom / ktorým sa nepodarilo doletieť,“ čím sa autor určitým spôsobom pokúša naznačiť i priebeh vlastnej životnej cesty bohéma. Do popredia vystupujú najmä motívy plynutia času, starnutia, pominuteľnosti, samoty či smrti. Gregorovými úvahami o živote a smrti tak texty nadobúdajú pomerne výrazný existenciálny ráz. Básnik si uvedomuje prechod medzi mladosťou a starobou, zmeny, ktoré sa na ňom za tento čas podpísali nielen z hľadiska fyzickej stránky, ale i psychického, duševného vyzrievania. V mnohých básňach zobrazuje vnímanie týchto „premien“ spoločnosťou, odvracajúcou sa od starnúceho človeka. Tým zároveň poukazuje i na ľudskú povrchnosť, stratu hodnôt a dvojtvárnosť. Napriek tomu, že texty s tematikou lásky k žene a sklamania z nej sa vyskytujú v zbierke sporadickejšie, o to výraznejší a uveriteľnejší je ich účinok: „bubnujem roky / márne a spustle / pre ženu ktorá / má rada husle.

Peter Gregor sa i v tejto zbierke predstavuje aj ako majster aforizmov, viaceré z básní nadobúdajú až gnómický charakter či nádych všeobecne platnej axiómy. Otvorene poukazuje i na trpkú realitu podávanú pragmaticky, bez príkras, miestami vyúsťujúcu až do irónie a cynizmu. Ako zástanca inovácie v poézii nadväzuje na surrealistov a estetiku škaredosti prekliatych básnikov. Odvoláva sa predovšetkým na tvorbu Baudelaira. No napriek zložitej problematike, ktorú Gregor v zbierke predostiera, ju dokáže podať s neuveriteľnou ľahkosťou. Majster slova využíva v značnej miere hru s jazykom: „sme po tom / zaliati potom / nehovor o tom / čo potom,“ pričom básne dotvára do konkrétnej podoby aj pomocou zvukovej stránky jazyka, opakovaním slov dosahuje intenzifikáciu významu. Originálna obraznosť je postavená prevažne na senzualite, citlivom asociačnom a imaginatívnom vnímaní.

Posledná zbierka Petra Gregora rozpráva o láske, mladosti a starobe, o šťastí a trápení, jednoducho – o živote. Poznáš ten príbeh?